,

Trivselssamtaler

Formål: Samtalerne retter sig mod at forebygge problematikker i plejehjemsbeboeres hverdag og herigennem fremme trivsel og livskvalitet.

Indhold: Trivselssamtalerne, som foregår én gang årligt på plejehjemmet, tilbyder borgeren en mulighed for at interagere med en medarbejder på plejehjemet under fortrolige forhold, som skal give borgeren mulighed for at vende problematikker i dagligdagen, der til tider overses på plejehjem. Borgeres fysiske og psykiske funktionsniveau diskuteres.

Målgruppe: Ældre på plejehjem.

Udbredelse: Ligende tilbud findes i flere kommuner

Læs mere: Trivselssamtaler (eksempel fra Vesthimmerlands Kommune)

, ,

Tjek på Trivslen

Formål: Programmet retter sig mod at styrke den enkeltes mentale sundhed og trivsel og herigennem skabe overskud i borgerens hverdag.

Indhold: ”Tjek på Trivslen” er et gruppeforløb, hvor der arbejdes med mindfulness, stress, egenomsorg og konflikthåndtering. Forløbet består af en indledende samtale, otte undervisningsgange og en afsluttende samtale. Tilbuddet er gratis og kræver ikke henvisning. Dog anbefales borgeren at tale med sin læge inden tilmelding for at få en indsigt i, hvorvidt programmet er relevant for den enkelte borger.

Målgruppe: Ældre borgere, som har været til helbredstjek i Randers Sundhedscenter
Aktører:
Randers kommune

Udbredelse: Randers Kommune

Læs mere: Tjek på Trivslen

 

, ,

Sorgtilbud til ældre

Formål: Tilbuddet retter sig mod at støtte ældre, som har mistet en samlever, i en sund sorgprocess.

Indhold: Sorgtilbuddet tilbydes i borgerens eget hjem og involverer tilbud om fem besøg i op til fem måneder efter samleverens dæd. Yderligere får borgeren igennem tilbuddet mulighed for at efterspørge mere hjælp og støtte i dagligdagen fra kommunen, som sorggruppen kan istandsætte. Tilbuddet er gratis, og borgeren skal henvende sig til sundhedsvejlerne i kommunen.

Målgruppe: Hjemmeboende ældre over 65 år, som har mistet sin samlever.

Aktører: Holbæk Kommune og sundhedsvejledere

Udbredelse: Holbæk Kommune

Læs mere: Sorgtilbud til ældre

, ,

Sorgcafé for ældre

Formål: Formålet med sorgcaféen er at lindren sorgen hos efterladte ældre, understøtte sorgsprocessen og facilitere et rum for erfaringsudveksling og støtte fra ligesindede.

Tidsramme og format: Sorgcafé for ældre er gratis tilbud til ældre, som har mistet en af sine nærmeste. Caféen er åben hver fredag fra 13-15 i lige uger og ledes af frivillige med en faglig baggrund og/eller personlige erfaringer, der gør dem i stand til at støtte de ældre i sorgprocessen. Borgere kan selv henvende sig eller blive henvist af egen læge eller fra sygehus-/hospitalsafdeling.

Målgruppe: Ældre borgere over 65 år.

Udbredelse: Roskilde Kommune

Læs mere: Sorgcafé for ældre

, ,

Samtaler med Psykolog – Center for Livskvalitet

Formål: At højne ældres livskvalitet gennem psykologisk vejledning. Processen retter sig mod at reducere depressive symptomer, øge mestring af livsfortrydelser, øge robusthed, reducere ensomhed og give den ældre redskaber til at håndtere de tanker og problematikker, som er forbundet med livets afslutning.

Indhold: Det nyoprettede Center for Livskvalitet tilbyder ældre eksistentielle samtaler med en psykolog. Disse samtaler opfølges og viderebygges af medarbejdere i kommunens sundhed og omsorgsafdeling for at støtte en sammenhængende process, der fremmer livsglæde og robusthed hos den ældre. Desuden udstyres medarbejderne fra ”Sundhed og Omsorg” af Center for Livskvalitet med redskaber til at støtte den ældre mest muligt i en fysisk, social og psykisk dimension.

Målgruppe: Ældre på plejehjem. Tilbuddet skal på sigt udvides til ældre, som modtager hjemmehjælp.

Aktører: BSS (Psykologisk institut) Aarhus Universitet i samarbejde med magistraten for Sundhed og omsorg i Aarhus Kommune.

Evaluering og resultater: Forskning viser, at eksistentielle samtaler med en psykolog forbedrer ældres livskvalitet. Centeret vil følge processen og undersøge, om den psykologiske hjælp ligeledes bidrager til at nedbringe brugen af psykofarmaka blandt ældre, som anvender dette.

Udbredelse: Aarhus Kommune

Læs mere: Center for Livskvalitet

, , , , , , , , ,

Fortæl for Livet

Formål: At forebygge og behandle ensomhed og social isolation gennem gruppesamtaler og udvidelse af borgerens netværk. Desuden ønskes borgerens identitetsopfattelse styrket.

Indhold: ”Fortæl for Livet” er et forløb etableret af psykolger, hvor ældre mødes i samtalegrupper og fortæller og lytter til betydningsfulde historier fra hinandens liv. Samtalegrupperne består af 4-6 ældre deltagere og en gruppeleder, der mødes én gang ugentligt i ti uger. Møderne varer halvanden time og arrangeres i et tilgængeligt lokale i de ældres lokalområde. Gennem deling af personlige historier og jævnlige møder, fremmes stærke relationer blandt deltagerne, som desuden får redskaber til at støtte hinanden. Deltagerne opfordres til at vedligeholde deres nyvundne bekendtskaber efter forløbets afslutning.

Målgruppe: Hjemmeboende ældre og plejehjemsbeboere over 65 år .

Aktører: Navnet og konceptet ”Fortæl for Livet” ejes af Ensomme Gamles Værn og kan købes af kommuner og organisationer.

Udbredelse: Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Roskilde Kommune, Tønder Kommune, Rudersdal Kommune, Randers Kommune, Greve Kommune, Vejle Kommune.

Læs mere: Fortæl for Livet

, ,

Netværksterapeuter

Formål: At højne ældres livskvalitet og herigennem forbedre deres sundhed ved at bekæmpe og forebygge ensomhed.

Indhold: Projektet retter sig mod at forbedre livskvalitet gennem etablering af relationer og netværk for de borgere, der føler sig ensomme eller er i risiko for at blive det. Netværksterapeuten besøger den enkelte borger i hjemmet, hvor denne hjælper borgeren med at afdække interesser og behov og herefter sætter borgeren i kontakt med aktiviteter og netværk i kommunen, som den ældre finder meningsfulde.

Målgruppe: Hjemmeboende ældre over 60år.

Aktører: Norddjurs Kommune og frivillige organisationer.

Udbredelse: Norddjurs Kommune

Læs mere: Netværksterapeuter

, ,

Ensomhedsbesøg

Formål: Besøgene retter sig mod at forebygge og behandle ensomhed blandt ældre gennem samtaler og ved at udstyre den ældre med redskaber til sorghåndtering.
Indhold: Et ensomhedsbesøg er et forløb bestående af individuelle samtaler, som tilpasses den enkelte borger. Borgeren henvises af egen læge/vagtlæge eller kan selv henvende sig.

Målgruppe: Hjemmeboende ældre over 65 år, som oplever ensomhed.

Udbredelse: Roskilde Kommune.

Læs mere: Ensomhedsbesøg