, ,

Samtaler med Psykolog – Center for Livskvalitet

Formål: At højne ældres livskvalitet gennem psykologisk vejledning. Processen retter sig mod at reducere depressive symptomer, øge mestring af livsfortrydelser, øge robusthed, reducere ensomhed og give den ældre redskaber til at håndtere de tanker og problematikker, som er forbundet med livets afslutning.

Indhold: Det nyoprettede Center for Livskvalitet tilbyder ældre eksistentielle samtaler med en psykolog. Disse samtaler opfølges og viderebygges af medarbejdere i kommunens sundhed og omsorgsafdeling for at støtte en sammenhængende process, der fremmer livsglæde og robusthed hos den ældre. Desuden udstyres medarbejderne fra ”Sundhed og Omsorg” af Center for Livskvalitet med redskaber til at støtte den ældre mest muligt i en fysisk, social og psykisk dimension.

Målgruppe: Ældre på plejehjem. Tilbuddet skal på sigt udvides til ældre, som modtager hjemmehjælp.

Aktører: BSS (Psykologisk institut) Aarhus Universitet i samarbejde med magistraten for Sundhed og omsorg i Aarhus Kommune.

Evaluering og resultater: Forskning viser, at eksistentielle samtaler med en psykolog forbedrer ældres livskvalitet. Centeret vil følge processen og undersøge, om den psykologiske hjælp ligeledes bidrager til at nedbringe brugen af psykofarmaka blandt ældre, som anvender dette.

Udbredelse: Aarhus Kommune

Læs mere: Center for Livskvalitet

, , , , , , , , ,

Fortæl for Livet

Formål: At forebygge og behandle ensomhed og social isolation gennem gruppesamtaler og udvidelse af borgerens netværk. Desuden ønskes borgerens identitetsopfattelse styrket.

Indhold: ”Fortæl for Livet” er et forløb etableret af psykolger, hvor ældre mødes i samtalegrupper og fortæller og lytter til betydningsfulde historier fra hinandens liv. Samtalegrupperne består af 4-6 ældre deltagere og en gruppeleder, der mødes én gang ugentligt i ti uger. Møderne varer halvanden time og arrangeres i et tilgængeligt lokale i de ældres lokalområde. Gennem deling af personlige historier og jævnlige møder, fremmes stærke relationer blandt deltagerne, som desuden får redskaber til at støtte hinanden. Deltagerne opfordres til at vedligeholde deres nyvundne bekendtskaber efter forløbets afslutning.

Målgruppe: Hjemmeboende ældre og plejehjemsbeboere over 65 år .

Aktører: Navnet og konceptet ”Fortæl for Livet” ejes af Ensomme Gamles Værn og kan købes af kommuner og organisationer.

Udbredelse: Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Roskilde Kommune, Tønder Kommune, Rudersdal Kommune, Randers Kommune, Greve Kommune, Vejle Kommune.

Læs mere: Fortæl for Livet

, , , , , , , , , , , , ,

Senior Net

Formål: Indsatsen retter sig mod at bekæmpe ensomhed blandt ældre ved at hjælpe ensomme og isolerede ældre med at etablere et netværk med ligesindede og blive en integreret del af deres lokalsamfund. Desuden retter projektet sig mod at opbygge større personlige ressourcer til at håndtere dagligdagens problemer og øge de ældres lyst til at deltage i aktiviteter i deres lokalområde.

Indhold: SeniorNet er et program udviklet og implementeret af Dansk Folkehjælp. Programmet består af tre faser:

  1. Først inviteres de ældre til et netværksdannende ferieophold væk fra hjemmet.
  2. Hernæst organiserer Dansk Folkehjælp ti fællesarrangementer i de ældres kommuner, hvor fælleskabet yderligere udbygges.
  3. Projektet afsluttes med et weekendophold, hvorefter deltagerne opforderes til at vedligeholde kontakten på egen hånd.

SeniorNet støtter 100 ældre ad gangen. Henvisning sker via de kommunale myndigheder for at sikre, at de mest trængende får tilbud om deltagelse. Ansøgningerne gennemlæse og godkendes slutteligt af Dansk Folkehjælp.

 

Målgruppe: Ensomme og isolerede hjemmeboende.

Resultater og erfaring:

Otte ud af ti ældre, som har deltaget i SeniorNet har fået opbygget et netværk og skabt nye sociale kontakter. 95% tilkendegiver, at deres livskvalitet er forbedret.

Udbredelse:

Frederiksund, Fredensborg, Næstved, Hvidovre, Odense, Vejen, Vamdrup (Kolding Kommune), Horsens, Aarhus, Herning, Ikast-Brande, København (pilot projekt).

Læs mere: Senior net

 

, , , , , , ,

Eden Alternative

Formål: At bekæmpe ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed hos borgere på plejecentre gennem styrkelse af borgerens medbestemmelse samt planlægning af forskelligartede aktiviteter, som involverer fysisk aktivitet.

Indhold: Eden Alternative er en filosofi og strategi anvendt af adskillige plejecentre i flere kommuner i Danmark. Strategien retter sig mod at ændre kulturen i plejeboligerne således disse opleves mindre institutionaliserede og mere som et rigtig hjem. Dette opnås ved at give borgeren større medbestemmelse. Desuden hjælper personalet borgeren med at organisere og deltage i aktiviteter af borgens ønsker, som muliggør et liv med pligter og fornøjelser, privatliv og fællesskaber, at være udendørs og indendørs samt efter eget ønske at kunne have selskab af dyr og børn samtidig med, at den nødvendige og kvalificerede omsorg gives.

Målgruppe: Ældre på plejecentre

Aktører: Plejecentre i kommunerne i samarbejde med Eden Denmark.

Udbredelse: Assens, Slagelse, Aarhus, Vejle, Hillerød, Sønderborg.

Læs mere: Eden Danmark