Modeller og teorier

Udvikling af mental sundhed:

Det omgivende miljø centralt for udvikling af individets mentale sundhed og robusthed bl.a. belyst gennem den økologiske udviklingsteori og robusthedsforskning. Her fremhæves relationen mellem det sociale miljø og individet som et gensidigt forhold, hvor begge parter påvirker og påvirkes af hinanden. Som det fremgår af figur 1 indgår de forskellige sociale niveauer i et dynamisk samspil med individet, hvilket skaber grundlaget individets mentale robusthed.

  • De nærmeste fællesskaber: Fællesskab med nærmeste relationer (familie), som giver tryghed og med hvem individet deler udgangspunkt og værdier.
  • Dagligdagens fællesskaber: Dagligdagens andre fællesskaber som arbejde, daginstitutioner og andre interessefællesskaber, som inspirerer individet, fordi de har andre værdier og synsvinkler. Denne type relationer bidrager typisk til at inspirere individet til at klare nye udfordringer i livet.
  • Overordnede fællesskaber: Er de mennesker – politikere, ledere og myndigheder – der har indfydelse for grundvil- kårene for ens liv. Disse relationer kan bidrage til individets robusthed ved at være lydhør for individets behov.

Figur 1:

Sociale aspekter:

Individets interaktion med omverdenen har afgørende betydning for dennes mentale sundhed. Herved er forståelsen af sammenspillet mellem individet og forskellige systemer omkring denne af afgørende betydning for at forstå, hvordan dennes mentale sundhed kan forbedres. Eftersom børn, unge, voksne og ældre indgår i forskellige systemer og desuden adskiller sig gennem deres erfaringsgrundlag, fysiske helbred og livsstil, skal der i arbejdet med mental sundhed tages højde for, hvilken målgruppe individet tilhører.

Bronfenbrenners økologiske udviklingsmodel kan anvendes i arbejdet med at forstå individets sammenspil med omverden, og hvorledes dette påvirker hans/hendes mentale sundhed.

Bronfenbrenners økologiske udviklingsmodel

Modellen er bygget op omkring en række såkaldt systemer, der består af familie og venner samt samfundsmæssige strukturer såsom kommunalpolitiske beslutninger, velfærdssystemet og politiske reformer. Derudover indeholder modellen også et tidsmæssigt system, der har fokus på hvordan livshændelser påvirker individet over tid. I centrum af modellen findes individet (mikrosystem) og dennes karakteristika herunder køn, alder, helbred og funktionsniveau.

Modellen behandler, hvordan de forskellige systemer påvirker individet og dennes mentale sundhed. Desuden karakteriseres relationerne mellem de enkelte systemer og individet i modellen som et gensidigt forhold, hvor begge parter påvirker og påvirkes af hinanden.