Definition af mental sundhed

Mental sundhed tilgås og defineres forskelligt afhængigt af konteksten, begrebet bruges i. Den mest udbredte definition, som er internationalt anerkendt, er udviklet af Verdenssundhedsorganisation, WHO.

I Danmark tager flere kommuner og forskningsgrupper udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens tilgang til mental sundhed, som er baseret på definitionen fra WHO.

Sundhedsstyrelsens definition af mental sundhed:

Sundhedsstyrelsen har i sin forebyggelsespakke defineret begrebet trivsel og samtidigt fokuseret på, i hvilken grad individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber med andre mennesker (Sundhedsstyrelsen har blot undladt ”arbejde produktivt”).

Definitionerne understreger, at et individ skal føle sig godt tilpas (subjektiv oplevelsesdimension) og kunne klare hverdagens udfordringer, hvilket involverer at passe aktiviteter såsom arbejde eller skole og desuden kunne indgå i sociale relationer med kollegaer, lærer og familiemedlemmer (funktionsorienteret dimension). Disse dimensioner tilkendegiver vigtigheden af, at individet både skal føle sig godt tilpas og desuden være i stand til at klare hverdagens udfordringer.

Mental sundhed og psykisk sygdom: 

Definitionen fra Sundhedsstyrelsen såvel som fra WHO lægger vægt på de positive dimensioner forbundet med mental sundhed, hvilket understøtter en anerkendelse af skellet mellem mental sundhed og psykisk sygdom; mental sundhed rummer mere end fraværet af psykisk sygdom.

Mental sundhed og psykisk sygdom anskues som to separate dimensioner. Dette betyder, at det er muligt at have god mental sygdom trods psykisk sygdom og omvendt er det muligt at udvise dårlig mental sundhed under fravær af psykisk sygdom.

Mental Sundhedsproblemer:

Mentale sundhedsproblemer er en mere relevant betegnelse end psykisk sygdom, især i relation til børn og unge. Mentale sundhedsproblemer omfatter emotionelle problemer, herunder depression og angst, adfærdsproblemer samt de mere grundlæggende opmærksomheds- og empatiforstyrrelser. Disse mentale sundhedsproblemer optræder i praksis som et kontinuum27 og en diagnostisk tærskel er mest relevant i de tilfælde, hvor barnet kan have gavn af en specifik medicinsk behandling.

Psykisk sygdom og mental sundhed – Teoretisk baggrund

Den amerikanske sociolog og psykolog Carey Keyes med hovedfokus på positiv psykologi foreslår, at mental sundhed og psykisk sygdom bør betragtes som to forskellige dimensioner:

  • Den ene dimension, psykisk sygdom, spænder fra fraværet af psykisk sygdom til svær psykisk sygdom.
  • Den anden dimension, mental sundhed, går fra et minimum af mental sundhed, languishing, til et optimalt niveau af mental sundhed, flourishing.

Flourishing og Languishing:

  • Flourishing, eller mental sund karakteriseres ved højt niveau af subjektivt mentalt velbefindende, optimisme, energi, målrettethed, positive selvbilleder og et højt psykosocialt funktionsniveau.
  • Languishing, eller ’psykisk udtrættet’ karakteriseres ved et lavt niveau af mentalt velbefindende, lavt selvværd, tomhedsfølelser, social isolation og på anden vis et lavt psykosocialt funktionsniveau.

Platformens perspektiv på mental sundhed:

Under de forskellige områder for mental sundhed retter platformen sig mod teoretiske interventioner samt praktiske indsatser i kommunerne, som har til formål at styrke målgruppens mentale sundhed gennem fokus på etablering af et højt niveau af mentalt velbefindende, optimisme, energi og socialt funktionsniveau. Dette skal mindske risikoen for udvikling af følelser af tomhed, stagnation og social isolation.

Grundet målgruppernes forskellige sociale, psykiske, og biologiske forhold, varierer indsatserne mellem grupperne. Desuden afhænger mental sundhed af et komplekst samspil mellem individuelle ressourcer og omgivelsernes krav og støtte, hvilket ligeledes varierer blandt grupperne.

Der eksisterer i dag en række forskellige definitioner af begrebet mental sundhed.

Allerede ved World Health Organisations (WHO) grundlæggelse i 1948 var der, om end meget spædt, et fokus på mental sundhed, eller mental hygiejne, som det også blev betegnet dengang. Mental hygiejne blev defineret som de aktiviteter og teknikker der var med til at fremme og opretholde individets mentale sundhed.

Siden da er begrebet flere gange blevet redefineret, og på denne hjemmeside tages der udgangspunkt iWHO’s seneste definition af begrebet mental sundhed. Her defineres mental sundhed som en tilstand hvor

et individ er i stand til at udfolde sit eget potentiale, kan håndtere dagligdagens udfordringer, kan arbejde produktivt, og bidrage positivt til samfundet”

Fokus er derved på de positive funktionelle aspekter af mental sundhed, særlig i forhold til social funktion. Derudover fremhæver WHO,  at mental sundhed er en helt afgørende del af sundhed generelt. Sundhed kan ikke blot forstås ved fraværet af sygdom, men som en tilstand af fuld fysisk, mental og social trivsel. . I lige så høj grad er der fokus på tilstedeværelsen af fysisk, mental og social trivsel. Med andre ord indebærer sundhed altså at man trives, ikke blot fysisk, men også mentalt og socialt.