Indlæg

, ,

Projekt optur

Formål: Optur er en skolebaseret, universel intervention, som har til formål at fremme mental sundhed og reducere sociale forskelle i psykisk trivsel blandt skolebørn. Optur er udviklet, evalueret og implementeret i den danske folkeskole, og bygger på internationale erfaringer.

Indhold: Optur har en Whole School Approach tilgang, som indtænker fremme af elevernes mentale sundhed på alle niveauer i skolen. Indholdet omfatter:

  • Undervisning og aktiviteter for eleverne
  • Styrkelse af lærernes kompetence til at arbejde med mental sundhed gennem kurser og undervisningsmateriale.
  • Involvering af mange målgrupper, herunder forældre, sundhedstjeneste, pædagoger, socialrådgivere og PPR
  • Initiativer i skolens hverdag, fx forbedring af skolens fysiske og sociale miljø, koordinering af skolens mange indsatser for at øge trivslen og en særlig indsats for elever som mistrives.

Målgruppe: Alle skolens elever (0.-9. klasse) samt forældre og skolens personale

Udbredelse: Projekt Optur har fungeret som et udviklingsprojekt over to skoleår, hvor tre skoler har været involveret.

Aktører: Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og Psykiatrifonden.

Læs mere: SIF – Projekt Optur

,

Diamantforløbene

Formål:  Formålet med Diamantforløbene er at styrke børn og unges indbyrdes forståelse og håndtering af hinanden samt at styrke deres fortrolighed i forhold til deres egne følelser og reaktioner. Diamantforløbene har hovedfokus på børn/unge, der er udfordret af vrede.

Indhold: Diamantforløbene tilbyder manualbaserede undervisningsforløb i vredeshåndtering for børn og unge. På et diamantforløb uddannes professionelle til kursusledere i Diamantforløbene. Der tilbydes uddannelsesforløb inden for 3 aldersgrupper fra 5-25 år. Kurserne er umiddelbart implementerbare i praksis. Diamantforløbene udbyder ligeledes foredrag og workshops.

Målgruppe: Diamantforløbene har fokus på nedenstående 3 målgrupper:

  • Diamantforløbet for ungegrupper (13-25 år)
  • Mellemdiamanten til klasser og grupper på mellemtrinnet (9-14 år)
  • Minidiamanten til klasser og grupper i daginstitutioner og indskoling (5-9 år)

Udbredelse: Det har ikke været muligt at få et præcist tal for, hvor udbredt indsatsen p.t. er.

Aktører: Diamantforløbene

Læs mere: Diamantforløbet

 

 

 

, ,

Multisystemisk Terapi

Formål: At udvikle forældrenes opdragelsesmæssige og relationelle færdigheder og give dem redskaber til at løse og tackle problemerne med den unge – også på lang sigt. Forældrene kan i krise situationer komme i kontakt med en terapeut døgnet rundt alle ugens dage.

Indhold: En MST-behandling varer mellem 3 og 5 måneder og foregår i hjemmet flere gange ugentlig, samt de steder den unge kommer.

Der fokuseres på at udvikle forældrenes opdragelsesmæssige og relationelle færdigheder og give dem redskaber til at løse og tackle problemerne med den unge – også på lang sigt. Forældrene kan i krise situationer komme i kontakt med en terapeut døgnet rundt alle ugens dage.

Der arbejdes med problemerne inden for alle de systemer, den unge er en del af, dvs. familiesystemet, venskabsgruppen, skolen/arbejdet, lokalområdet, hvilket er et særkende for MST. På den måde kommer MST ”hele vejen rundt” om den unges og familiens problemer.

Der er tale om en intensiv behandling, hvor MST-teamet er tilgængelig for forældrene 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet.

Målgruppe: Unge mellem 12 og 17 år, der har alvorlige adfærdsproblemer. Der kan være tale om pjækkeri fra skole, kriminalitet, misbrug, aggressivitet, trusler eller lignende.

Udbredelse: Der er 3 driftskommuner, Aarhus, Herning og Sønderborg Kommune. Derudover var programmet i juni 2013 implementeret i yderligere 10 kommuner (det har ikke været muligt at indhente aktuelle tal for implementeringen)

Aktører: MST-Danmark samt ovennævnte kommuner.

Læs mere: MST-Danmark

, ,

MindMyMind

Formål: At undersøge effekten af Mind My Mind sammenlignet med 4 udvalgte kommuners sædvanlige tilbud til børn og unge med tegn på depression, angst eller adfærdsvanskeligheder.

Indhold: Mind My Mind er et individuelt forløb, hvor forældre deltager som støtte for barnet. Barnet vil træne metoder til at mestre angst, depressive symptomer og/eller adfærdsvanskeligheder. Forældre til et barn med adfærdsvanskeligheder vil træne metoder til at mindske konflikter og øge det positive samvær med barnet.

Mind My Mind træningen er baseret på psykologiske, kognitive og adfærdsterapeutiske metoder, der har vist god effekt hos børn og unge. Det nye er, at alle de bedste metoder er samlet i ét træningsprogram, der gør det muligt at tilpasse forløbet til det enkelte barn, uanset om det har angst, depressive symptomer, adfærdsvanskeligheder eller en kombination af disse vanskeligheder.

Mind My Mind programmet indbefatter træning i ca. 13 uger. Træneren er en erfaren psykolog. Efter de 13 uger tilbydes to booster-sessioner efter 4 og 8 uger, hvorefter forløbet er afsluttet.

Målgruppe: Børn og unge mellem 6 og 16 år (0.-9. klasse)

Udbredelse: Mind My Mind afprøves i 4 kommuner – Vordingborg, Herning, Slagelse og Randers

Aktører: Psykiatrifonden, Region Midt, Region Sjælland, Herning, Slagelse, Vordingborg og Randers kommuner. Projektet er finansieret af Trygfonden.

Læs mere: Mind My Mind, Psykiatrifonden

, ,

Kærlighed i Kaos

Formål: Formålet er, at forældre til børn med ADHD opnår en bedre forståelse for barnets ADHD-symptomer, og en deres betydning for barnets adfærd og dermed forbedre barnets trivsel. Det er også formålet, at forbedre relationen mellem forældrene og barnet, og programmet kan derfor fungere som en form for tidlig indsats.

Indhold: Kærlighed i Kaos er et forældretræningsprogram, som underviser forældrene i bl.a. psykoedukation og forskellige redskaber til at forebygge konflikter, opbygge barnets selvværd og håndtere hverdagen med ADHD. Forældrene trænes i at guide deres børn og afholde sig fra at irettesætte og skælde ud.

Udover positiv kommunikation trænes forældrene i bl.a. planlægning og struktur, faste rutiner, milde og fair konsekvenser, visualisering og belønningssystemer.

Målgruppe: Programmet er målrettet forældre med børn på 3-9 år med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder.

Udbredelse: Kurset udbydes forskellige steder over hele landet.

Aktører: ADHD-foreningen og SFI

Læs mere: ADHD-foreningen og SFI

, ,

Functional Family Therapy (familierettet)

Formål: Formålet med et FFT forløb er, at de adfærdsvanskeligheder, som et barn befinder sig i mindskes og til sidst helt for svinder. Dette opnås ved, at familien opnår et god tog varmt samspil, en god kommunikation og muligheder for selv at løse problemer, når nye udfordringer eventuelt opstår I fremtiden.

Indhold: Behandlingen afhænger af, hvilke adfærdsvanskeligheder familien er konfronteret med, og kan derfor vare mellem 3 og 6 måneder med 8 til 30 behandlingssessioner. Behandlingen foregår i udgangspunktet i kommunale behandlingslokaler men kan også foregå i hjemmet, hvis der viser sig at være behov herfor.

FFT tager udgangspunkt i en systemisk forståelse af barnets adfærdsvanskeligheder inden for især familiens kontekst. Tilrettelæggelsen af behandlingen er derfor konkret og individuel for hver enkelt familie.

Metoden fokuserer på at forbedre familiens samspil, kommunikation og problemløsningsfærdigheder. En forudsætning for FFT er derfor, at både forældre og barnet / den unge er indstillet på at deltage.

Målgruppe: FFT er et familieorienteret behandlingsprogram for unge mellem 11 og 18 år.

Udbredelse: Det har ikke været muligt at fastslå omfanget af FFT

Aktører: Familie- og Evidenscenter

Læs mere: http://fec-dk.dk/fft/

, ,

Circle of Security (COS-P) (Familierettet)

Formål: The Circle of Security (COS) er en behandlingsmetode, der har til formål at fremme en god og tryg tilknytning mellem barn og omsorgsperson.

Indhold: COS-P indeholder ud over 8 kursusgange af 1,5 time, hvor forældre og andre omsorgspersoner mødes enten individuelt eller i grupper med en terapeut, af en dv dog en manual. DVD’en indeholder 8 kapitler og manualen følger DVD’ens opbygning. Hvert kapitel har sin egen overskrift og målsætning.

Anvendelse af COS-P forudsætter, at behandleren er certificeret Circle of Security Parent Educator. Dette opnåes ved deltagelse I et fire dages træningsforløb. Det koster ca. 1500 USD pr person at deltage i et 4 dages COS-P Certificeringskursus.

Målgruppe: Målgruppen for COS-P er primært forældre med børn i alderen 0-5 år, der er i risiko for at udvikle eller har udviklet tilknytningsvanskeligheder. Programmet kan imidlertid også bruges over for forældre til ældre børn med utryg tilknytning samt over for fx gravide, plejeforældre, adoptivforældre og forældre til børn med autisme.

Udbredelse: I Danmark har Roskilde Børne- og Familiecenter og Greve Familiecenter en ambition om at integrere COS-metoden som en del af deres tilbud til forældre.

Aktører: Circle of security

Læs mere: http://circleofsecurity.net/

,

Back2School (skolerettet)

Formål: At undersøge, om en systematisk indsats kan mindske skolefraværet hos børn med opmærksomhedskrævende skolefravær og hjælpe børnene til en hverdag med regelmæssig skolegang.

 Indhold: Interventionen Back2School udvikles og testes inden den afprøves i lodtrækningsforsøg. Back2School er manualbaseret og består af op til otte sessioners kognitiv adfærdsterapi, samt et tæt samarbejde med barnets skole. Interventionen udføres af psykologer fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Aarhus Kommune, samt af klinikere på Psykologisk Institut og finder sted i Angstklinikken for Børn og Unge på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Projektet finansieres i samarbejde med Innovationsfonden.

Målgruppe: Elever i 1.-9. klasse med opmærksomhedskrævende skolefravær ud fra Aarhus Kommunes definitioner.

Udbredelse: Århus Kommune. Der er 160 deltagere, som alle er børn med opmærksomhedskrævende fravær.  I forsøget vil folkeskoler i Aarhus Kommune henvise familier med elever med opmærksomhedskrævende fravær, som skolen vurderer egnet til psykologisk intervention. Gennem lodtrækning vil halvdelen af eleverne blive tilbudt Back2School interventionen. Den anden halvdel tilbydes Aarhus Kommunes eksisterende indsats. Ved at trække lod mellem deltagerne og følge dem over tid kan eventuelle effekter tilskrives programmet.

Aktører: Trygfondens Børneforskningscenter, Innovationsfonden og Aarhus Kommune.

Læs mere: Back2School

, ,

LIVSPARAT (skolerettet)

Formål: LIVSPARAT er et program, der holder målrettet fokus på at løfte hver enkelt elev til det højest mulige niveau – både personligt og fagligt.

Indhold: LIVSPARAT er for udskolingselever og unge på ungdomsuddannelser, der gennem praktisk fleksibelt materiale og fysiske øvelser sikrer elevernes alsidige udvikling og ruster dem til valg og gennemførsel af en ungdomsuddannelse. Programmet udbyder certificering af lærere og materialer til brug i undervisningen.

LIVSPARAT er funderet i den positive psykologi og med afsæt i neuro- og læringspsykologien.

Målgruppe: Udskolingselever og unge på ungdomsuddannelser.

Udbredelse: Ukendt

Aktører: LIVSPARAT er et selvstændigt firma, der udbyder kurser og materialer.

Læs mere: http://www.livsparat.dk/

, ,

Kærlig talt (skolerettet)

Formål: Kærlig Talt er et undervisningsforløb til elever i landets udskoling. Ambitionen er at udvikle unges evner til at håndtere svære følelser, så de bedre kan bevare trygge relationer til hinanden, og så de på et senere tidspunkt i livet ikke udsættes for kærestevold eller for andre former for voldelige relationer.

Indhold: Kærlig Talt består af et talkshow, hvor tv-vært Mikkel Kryger har en masse forskellige mennesker i studiet – unge, eksperter og kendte. Sammen får de sat ord på de svære følelser – og ikke mindst arbejdet med dem, så de bliver nemmere at håndtere.

Målgruppe: Elever i udskolingen

Udbredelse:

Aktører: Maryfonden

Læs mere: http://www.projektkaerligtalt.dk