,

Besøgsvenner

Formål: Formålet med ordningen er at forebygge og behandle ensomhed blandt ældre gennem opbyning af nye sociale relationer.

Indhold: Ordningen omhandler en frivillig, som jævnligt besøger en ældre for at tale med, lytte på og lave forskellige aktiviteter med den ældre. Besøgsvennen og den ældre aftaler sammen, hvor ofte de ønsker at mødes samt indholdet af disse møder. Almindeligvis kommer besøgsvennen dog en gang ugentligt i borgerens hjem.

Aktører: Kommunen og Ældre Sagen

Målgruppe: Hjemmeboende, ensomme ældre

Udbredelse: Besøgsvenner findes i flere kommuner.

Læs mere: Besøgsvenner, ældresagen

, ,

TÆTVED I NÆSTVED

Formål: Projektet har til formål at styrke ældres tilknytning til omverden og lokalmiljøet ved at hjælpe dem i gang med sociale aktiviteter i kommunen.

Indhold: Projektet involverer en aktivitetskonsulent, som kan hjælpe den ældre i kontakt med aktiviteter i kommunen. Desuden yder konsulenten støtte og vejledning til opstart af nye aktiviteter, som en ældre eller flere ældre ønsker startet i kommunen. Kommunen yder ikke økonomisk støtte til opstart af disse aktiviteter, dog kan konsulenten hjælpe med ansøgning til fonde.

Målgruppe: Hjemmeboende ældre

Udbredelse: Næstved Kommune.

Læs mere: Næstved Kommune

, ,

Torvevenner

Formål: Formålet med projektet er at give ældre mulighed for at danne nye relationer og venskaber i alle aldre, og herigennem øge deres tilknytningsforhold til lokalsamfundet.

Indhold: Hver torsdag tilbyder en gruppe frivillige sammen med en netværksterapeut gratis kaffe og snak på Torvet i Grenå. Alle er velkomne.

Målgruppe: Borgere i Grenå – fokus på ældre

Udbredelse: Norddjurs Kommune.

Læs mere: Torvevenner

 

, ,

Sundere Sammen

Formål: ”Sundere sammen” stiler efter at skabe et forum, hvor ældre kan møde ligesindede og igennem sociale aktiviter skabe nye, givende relationer, som kan videreføres efter projektets afslutning.

Indhold: Indsatsen dækker over fire temadage, hvor aktiviter under emnerne mad, kultur, natur og motion tilrettelægges. Aktiviteterne involverer bl.a. gåture, digtskrivning og madlavning og arrangeres og afvikles af forebyggelsesvejledere fra kommunen.

Målgruppe: Ældre over 65 år, som ikke benytter sig af forebyggende hjemmebesøg.

Udbredelse: Egedal Kommune.

Læs mere: Egedal Kommune

, ,

Spisevenner og spisesammenkomster

Formål: Formålet med projektet er styrke livskvalitet og spisevaner blandt ældre gennem sociale interaktioner.

Indhold: Projektet involverede temadage og foredrag omkring kost og ernæring for at give de småtspisende ældre borgere såvel som ansatte i kommunen en indsigt i vigtigheden af sund kost. Desuden arrangerede kommunen i samarbejde med Ældre Sagen en ”spiseven”, som besøgte den ældre én gang om ugen til et måltid for at styrke borgerens sociale netværk såvel som spisevaner.

Målgruppe: Ensomme, enlige ældre, som spiser småt. Hjemmeboende.

Aktører: Kommunen og frivillige organisationer som Ældre Sagen:

Udbredelse: Spisevenner og spisesammenkomster findes i flere kommuner. Beskrivelsen her tager udgangspunkt i Odense Kommune.

Læs mere: Spisevenner i Odense Kommune

, , , , , , , , , , , , ,

Senior Net

Formål: Indsatsen retter sig mod at bekæmpe ensomhed blandt ældre ved at hjælpe ensomme og isolerede ældre med at etablere et netværk med ligesindede og blive en integreret del af deres lokalsamfund. Desuden retter projektet sig mod at opbygge større personlige ressourcer til at håndtere dagligdagens problemer og øge de ældres lyst til at deltage i aktiviteter i deres lokalområde.

Indhold: SeniorNet er et program udviklet og implementeret af Dansk Folkehjælp. Programmet består af tre faser:

  1. Først inviteres de ældre til et netværksdannende ferieophold væk fra hjemmet.
  2. Hernæst organiserer Dansk Folkehjælp ti fællesarrangementer i de ældres kommuner, hvor fælleskabet yderligere udbygges.
  3. Projektet afsluttes med et weekendophold, hvorefter deltagerne opforderes til at vedligeholde kontakten på egen hånd.

SeniorNet støtter 100 ældre ad gangen. Henvisning sker via de kommunale myndigheder for at sikre, at de mest trængende får tilbud om deltagelse. Ansøgningerne gennemlæse og godkendes slutteligt af Dansk Folkehjælp.

 

Målgruppe: Ensomme og isolerede hjemmeboende.

Resultater og erfaring:

Otte ud af ti ældre, som har deltaget i SeniorNet har fået opbygget et netværk og skabt nye sociale kontakter. 95% tilkendegiver, at deres livskvalitet er forbedret.

Udbredelse:

Frederiksund, Fredensborg, Næstved, Hvidovre, Odense, Vejen, Vamdrup (Kolding Kommune), Horsens, Aarhus, Herning, Ikast-Brande, København (pilot projekt).

Læs mere: Senior net

 

, ,

Kreativt Otium

Formål: At forbedre ældres livskvalitet gennem sociale og kulturelle aktiviteter, som bidrager til at udvide de ældres sociale netværk.

Indhold: Kreativt Otium er et samarbejde mellem Odsherred Teater og Odsherred Kommune om at skabe kulturelle projekter med og for ældre. Teatret har skabt en række kulturelle projekter, der primært involverer ældre på plejehjem og i hjemmeplejen i kommunen. Projektet er designet til at tage med ud på plejecentre og i ældreforeninger.

Aktører: Odsherred Teater og Odsherred Kommune.

Udbredelse: Odsherred Kommune.

 

, ,

Det fælles skub

Formål: Indsatsen har til formål at hjælpe ældre i gang med aktiviteter i kommunen for at give den ældre nyt indhold i hverdagen og udvide deres sociale netværk, hvilket skal bidrage til at forebygge og behandle ensomhed blandt ældre.

Indhold: To aktivitetskonsulenter fra kommunen er ansvarlige for at hjælpe ældre med at finde aktiviteter og interesser, der passer til individets ønsker og interessegrundlag. Derudover tilbyder konsultenterne vejledning og støtte i forhold til at engagere sig i lokale foreninger som eksempelvis boligforeninger og kan tilbyde at tage med borgeren til sådanne arrangementer. Borgeren skal selv henvende sig til konsulenterne.

Målgruppe: Hjemmeboende ensomme ældre

Udbredelse: Kolding Kommune. Lignende tilbud ses i flere kommuner

Læs mere: Det fælles skub

,

Cykling uden alder

Formål: Formålet med projektet er at øge ældres livskvalitet gennem fælles cykling i en rickshaw, hvilket bidrager til aktivering og udvikling af nye relationer. Desuden retter projektet sig mod at styrke fælleskabet mellem institution og civilsamfund.

Indhold: Projektet tilbyde ældre oplevelser gennem cykleture i en rickshaw kørt af frivllige. Herigennem får de ældre mulighed for at møde nye mennesker og fortsat føle sig forbundet til lokalmiljøet.

Målgruppe: Ældre med nedsat mobilitetsevne.

Aktører: NGO’en ”Cykling uden alder”.

Udbredelse: Cykling uden alder har 600 cykler i 70 kommuner.

Læs mere: Cykling uden alder

, ,

Alletiders højskole

Formål: Formålet med projektet er at bekæmpe og forebygge ensomhed gennem udvidelse af ældres netværk og aktiviter.

Indhold: Alle Tiders Højskole er et tilbud til ældre, som er interesserede i at styrke deres netværk. Deltagerne er enlige ældre, hvor de fleste har mistet en ægtefælle eller hvor ægtefællen er flyttet på plejehjem.

Forløbet består af et ophold på den lokale ”Vallekilde Højskole” fra mandag til fredag og efterfølgende fem arrangementer, hvor deltagerne mødes. Deltagerne visiteres af de forebyggende sygeplejersker.

Målgruppe: Enlige, ensomme ældre.

Udbredelse: Odsherred Kommune.

Læs mere: Odsherred Kommune