, ,

Ældreliv Hvidovre

Formål: Kursusrækken tilbyder råd og inspiration til at fortsætte en aktiv og selvstændig hverdag som ældre ved at give ældre redskaber til at håndtere problematikker og oplyse ældre om forskellige aspekter forbundet med alderdommen.

Indhold: Ældreliv Hvidovre er en gratis kursusrække, som strækker sig over fire kursusgange i løbet af fire uger under temaerne ”Økonomi, Pension og arveret”, ”Tryghed i hjemmet”, ”Et sundt hverdagsliv”, ”Netværk og fælleskaber”. Under hver kursusgang, som varer fire timer, vil en specialist introducere et nyt emne, der efterfølges af fælles dialog og refleksion.

Målgruppe: Hjemmeboende ældre

Udbredelse: Hvidovre Kommune

Læs mere: Sundhedscentret Hvidovre

, ,

Skiftesporet

Formål: Skiftesporet retter sig mod at øge livsglæde og –kvalitet for ældre ved at hjælpe den ældre i kontakt med aktiviteter og/eller sociale netværk.

Indhold: Der tilbydes såvel gruppebaserede som individuelle indsatser, der foregår 1-4 gange ugentlig afhængigt af borgerens behov. Borgeren kan selv tilmelde sig tilbuddet, men kan også henvises af egen læge, kommune eller fra sygehus-/hospitalsafdeling. Tilbudet er gratis

Målgruppe: Primært hjemmeboende +65årige. Skal kunne færdes på egen hånd i eget hjem.

Udbredelse: Horsens Kommune.

Læs mere: Skiftesporet

, ,

Mod på livet – trods livsændring

Formål: Projektet retter sig mod at støtte ældre, som har mistet en samlever/ægtefælle eller hvis samlever/ægtefælde er flyttet på flyttehjem, i at leve det sunde, gode liv trods livsændringer gennem flere tiltag i kommunen.

Indhold: Tiltag som foredrag, webinar, personlig samtale, oplæg for foreninger og deltagelse i begivenheder med ligesindede i kommunen giver de ældre mulighed for at reflektere sammen, støtte hinanden og udvikle ideer i fællesskab.

Målgruppe: Ældre over 65.

Udbredelse: Varde Kommune.

Læs mere: Varde Kommune

, ,

Mobilt Omsorgs- og Aktivitetstilbud (MOA)

Formål: Tilbuddet retter sig mod at øge livskvaliteten blandt ældre borgere ved at tilbyde individuelt tilpassede aktiviteter og omsorg.

Indhold: MOA er et team, som forsøger at øge livskvaliteten ved at hjælpe ældre med at blive engageret i aktiviteter, der tilrettelægges ift. den enkelte borgers ønsker og interesser. Desuden tilbyder MOA omsorg tilpasset den enkelte. Aktiviterne skal ligeledes bidrage til at øge borgerens fysik. Herved retter indsatsen sig mod at afhjælpe borgeren med adskillige aspekter af dennes liv.

Målgruppe: Tilbuddet retter sig mod beboere på plejecentre og ældre borgere i eget hjem, der har svært ved at komme ud.

Aktører: Tre medarbejdere fra kommunen, som samarbejder med plejecentre i kommunen.

Udbredelse: Morsø Kommune

Læs mere: Morsø Kommune (pdf-fil)

, ,

Læg liv til årene

Formål: Formålet med ordningen er at forebygge og behandle ensomhed og meningsløshed blandt ældre, som lever isoleret af fysiske- psykiske- eller sociale årsager uden kontakt til familie og venner igennem en besøgsordning.

Indhold: Besøgsordningen involverer 50 projektmedarbejdere ansat af kommunen for at give ældre en mere indholdsrig og aktiv hverdag, hvilket udspiller sig i tæt samarbejde med hjemmeplejen. Projektmedarbejderen planlægger og deltager i forskellige aktiviteter med borgeren efter borgerens ønske og hjælper desuden borgeren med eventuelle gøremål. Indsatsen retter sig derfor mod at forbedre adskillige aspekter i den ældres liv.

Målgruppe: Ældre som modtager hjemmehjælp og desuden lever isoleret af fysiske- psykiske- eller sociale årsager uden kontakt til familie og venner. Interesserede skal visiteres, før de kan få en besøgsven.

Udbredelse: Frederikshavn Kommune.

Læs mere: Frederikshavns Kommune

 

, ,

Hastebesøg til sårbare 65+ årige

Formål: Formålet med hastebesøg er at øge tryghed og trivsel hos sårbare 65+ årige gennem gratis rådgivning og vejledning ud fra borgerens behov og aktuelle livssituation.

Indhold: Hastebesøget dækker over en struktureret og helhedsorienteret samtale med en seniorrådgiver, der foregår i borgerens hjem og varer ca. en time. Seniorvejlederen er sundhedsfagligt uddannet og kan rådgive og vejlede borgeren ift. fysisk aktivitet, faldforebyggelse, ernæring, tryghed og trivsel, medicin og medicinhåndtering og håndtering af sorg. Desuden kan vejlederen sætte den ældre i kontakt med andre støttetilbud eller sociale foreninger. Samtalen retter sig derfor mod at afdække borgerens ressourcer og handlemuligheder og hjælpe borgeren med at løse de problematikker, som denne oplever i ét eller flere aspekter af dennes liv.

Målgruppe: Sårbare, hjemmeboende ældre. Borgeren kan selv henvende sig, og det kræver ikke henvisning.

Aktører: Seniorvejledere fra kommunen.

Udbredelse: Guldborgsund Kommune.

Læs mere: Guldborgsund Kommune

, , , , , , ,

Gør noget godt – få det godt

Formål: ’Gør noget – få det godt’ er et ergoterapeutisk program udarbejdet i Danmark på baggrund af det amerikanske program ”Lifestyle Redesign”. Programmet retter sig mod at sundhedsfremme ved at gøre de ældre bevidste om betydningerne af deres dagligdagsaktiviter på deres liv og sundhed.

Indhold: Forløbet er en kombination af gruppeintervention (8-10 deltagere) og individuelle møder, som strækker sig over ca. seks måneder. Gruppermøderne afholdes ugenligt, hvor deltagerne får mulighed for at udveksle erfaringer med ligestillede, reflektere sammen og afprøve aktiviteter i fællesskab.

De individuelle møder, som afholdes ca. en gang om måneden giver mulighed for en mere personlig kontakt, der kan støtte processen mod øget individuel sundhed med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Målgruppe: Ældre. Ældre (+65) med risiko for funktionsnedsættelse får størst udbytte af programmet. Kan anvendes til hjemmeboende ældre med og uden pleje samt plejehjemsbeboere.

Udbredelse: Hillerød Kommune, Vordingborg Kommune, Gentofte Kommune, København Kommune, Horsens Kommune, Høje Tåstrup Kommune.

Læs mere: http://www.phmetropol.dk/Lifestyle+redesign

, ,

God start på seniorlivet

Formål: Formålet med kurset er at lette overgangen fra arbejdsmarkedet til tilværelsen som senior ved at tilbyde indsigt i de muligheder, man har som pensionst, samt at give råd, vejledning og redskaber til livet som pensionst.

Indhold: Kurset forløber ugentligt i fem uger, hvor erfarne oplægsholder giver deltagerene råd, vejledning og redskaber til transitionen fra arbjedsmarkedet til pensionistlivet. Desuden opfordres borgeren til at reflektere over, hvad denne ønsker med sit seniorliv. Kurset koster 250 kr.

Målgruppe: Hjemmeboende ældre.

Udbredelse: Rudersdal Kommune.

 

 

, , ,

Forebyggende hjemmebesøg

Formål: At forebygge problemer i ældrelivet gennem rådgivning og vejledning i borgerens hjem.

Indhold: En forebyggelseskonsultent giver den ældre råd og vejledning i forbindelse med alderdommen og den enkeltes eventuelle problemer. Desuden giver konsulenten indsigt i kommunens tilbud og aktiviteter for ældre og forsøger at hjælpe den ældre i kontakt med indsatserne eller aktiviteter, denne kunne være interesseret i.

Målgruppe: Ældre, der fylder 75år tilbydes et hjemmebesøg. Fra 80 år tilbydes den ældre årligt et hjemmebesøg.

Udbredelse: Varde Kommune, Roskilde Kommune.

, , , , , , ,

Eden Alternative

Formål: At bekæmpe ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed hos borgere på plejecentre gennem styrkelse af borgerens medbestemmelse samt planlægning af forskelligartede aktiviteter, som involverer fysisk aktivitet.

Indhold: Eden Alternative er en filosofi og strategi anvendt af adskillige plejecentre i flere kommuner i Danmark. Strategien retter sig mod at ændre kulturen i plejeboligerne således disse opleves mindre institutionaliserede og mere som et rigtig hjem. Dette opnås ved at give borgeren større medbestemmelse. Desuden hjælper personalet borgeren med at organisere og deltage i aktiviteter af borgens ønsker, som muliggør et liv med pligter og fornøjelser, privatliv og fællesskaber, at være udendørs og indendørs samt efter eget ønske at kunne have selskab af dyr og børn samtidig med, at den nødvendige og kvalificerede omsorg gives.

Målgruppe: Ældre på plejecentre

Aktører: Plejecentre i kommunerne i samarbejde med Eden Denmark.

Udbredelse: Assens, Slagelse, Aarhus, Vejle, Hillerød, Sønderborg.

Læs mere: Eden Danmark