, ,

Parent Management Training – Oregon

Formål: At give forældrene relevante værktøjer til at ændre familiens negative adfærdsmønstre og hjælpe børnene til en mere prosocial adfærd.

Indhold: et behandlingsforløb, der tilpasses efter familiens behov og kan derfor variere i længde. Typisk indeholder et behandlingsforløb et ugentlig møde af en times varighed og har i gennemsnit et omfang på 23 behandlingssessioner.

Behandlingen fokuserer på at styrke forældrenes kompetencer i at give barnet ros og opmuntring, involverer barnet og sætte forudsigelige og konsekvente grænser. Derudover arbejdes der også med problemløsning og konfliktmestring.

Målgruppe: Forældre med børn i alderen 3-12 år med udadreagerende problemadfærd.

Udbredelse: Anvendes i +25 kommuner i Danmark – det har dog ikke været muligt at finde en samlet oversigt over, hvilke kommuner et præcist drejer sig om, udover Københavns Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune, Svendborg Kommune, Herning Kommune, og Aarhus Kommune

Aktører:

Læs mere: Socialtstyrelsens beskrivelse: Socialtstyrelsen-PMTO

, ,

Multisystemisk Terapi

Formål: At udvikle forældrenes opdragelsesmæssige og relationelle færdigheder og give dem redskaber til at løse og tackle problemerne med den unge – også på lang sigt. Forældrene kan i krise situationer komme i kontakt med en terapeut døgnet rundt alle ugens dage.

Indhold: En MST-behandling varer mellem 3 og 5 måneder og foregår i hjemmet flere gange ugentlig, samt de steder den unge kommer.

Der fokuseres på at udvikle forældrenes opdragelsesmæssige og relationelle færdigheder og give dem redskaber til at løse og tackle problemerne med den unge – også på lang sigt. Forældrene kan i krise situationer komme i kontakt med en terapeut døgnet rundt alle ugens dage.

Der arbejdes med problemerne inden for alle de systemer, den unge er en del af, dvs. familiesystemet, venskabsgruppen, skolen/arbejdet, lokalområdet, hvilket er et særkende for MST. På den måde kommer MST ”hele vejen rundt” om den unges og familiens problemer.

Der er tale om en intensiv behandling, hvor MST-teamet er tilgængelig for forældrene 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet.

Målgruppe: Unge mellem 12 og 17 år, der har alvorlige adfærdsproblemer. Der kan være tale om pjækkeri fra skole, kriminalitet, misbrug, aggressivitet, trusler eller lignende.

Udbredelse: Der er 3 driftskommuner, Aarhus, Herning og Sønderborg Kommune. Derudover var programmet i juni 2013 implementeret i yderligere 10 kommuner (det har ikke været muligt at indhente aktuelle tal for implementeringen)

Aktører: MST-Danmark samt ovennævnte kommuner.

Læs mere: MST-Danmark

, ,

MindMyMind

Formål: At undersøge effekten af Mind My Mind sammenlignet med 4 udvalgte kommuners sædvanlige tilbud til børn og unge med tegn på depression, angst eller adfærdsvanskeligheder.

Indhold: Mind My Mind er et individuelt forløb, hvor forældre deltager som støtte for barnet. Barnet vil træne metoder til at mestre angst, depressive symptomer og/eller adfærdsvanskeligheder. Forældre til et barn med adfærdsvanskeligheder vil træne metoder til at mindske konflikter og øge det positive samvær med barnet.

Mind My Mind træningen er baseret på psykologiske, kognitive og adfærdsterapeutiske metoder, der har vist god effekt hos børn og unge. Det nye er, at alle de bedste metoder er samlet i ét træningsprogram, der gør det muligt at tilpasse forløbet til det enkelte barn, uanset om det har angst, depressive symptomer, adfærdsvanskeligheder eller en kombination af disse vanskeligheder.

Mind My Mind programmet indbefatter træning i ca. 13 uger. Træneren er en erfaren psykolog. Efter de 13 uger tilbydes to booster-sessioner efter 4 og 8 uger, hvorefter forløbet er afsluttet.

Målgruppe: Børn og unge mellem 6 og 16 år (0.-9. klasse)

Udbredelse: Mind My Mind afprøves i 4 kommuner – Vordingborg, Herning, Slagelse og Randers

Aktører: Psykiatrifonden, Region Midt, Region Sjælland, Herning, Slagelse, Vordingborg og Randers kommuner. Projektet er finansieret af Trygfonden.

Læs mere: Mind My Mind, Psykiatrifonden

, ,

Kærlighed i Kaos

Formål: Formålet er, at forældre til børn med ADHD opnår en bedre forståelse for barnets ADHD-symptomer, og en deres betydning for barnets adfærd og dermed forbedre barnets trivsel. Det er også formålet, at forbedre relationen mellem forældrene og barnet, og programmet kan derfor fungere som en form for tidlig indsats.

Indhold: Kærlighed i Kaos er et forældretræningsprogram, som underviser forældrene i bl.a. psykoedukation og forskellige redskaber til at forebygge konflikter, opbygge barnets selvværd og håndtere hverdagen med ADHD. Forældrene trænes i at guide deres børn og afholde sig fra at irettesætte og skælde ud.

Udover positiv kommunikation trænes forældrene i bl.a. planlægning og struktur, faste rutiner, milde og fair konsekvenser, visualisering og belønningssystemer.

Målgruppe: Programmet er målrettet forældre med børn på 3-9 år med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder.

Udbredelse: Kurset udbydes forskellige steder over hele landet.

Aktører: ADHD-foreningen og SFI

Læs mere: ADHD-foreningen og SFI

, ,

Functional Family Therapy (familierettet)

Formål: Formålet med et FFT forløb er, at de adfærdsvanskeligheder, som et barn befinder sig i mindskes og til sidst helt for svinder. Dette opnås ved, at familien opnår et god tog varmt samspil, en god kommunikation og muligheder for selv at løse problemer, når nye udfordringer eventuelt opstår I fremtiden.

Indhold: Behandlingen afhænger af, hvilke adfærdsvanskeligheder familien er konfronteret med, og kan derfor vare mellem 3 og 6 måneder med 8 til 30 behandlingssessioner. Behandlingen foregår i udgangspunktet i kommunale behandlingslokaler men kan også foregå i hjemmet, hvis der viser sig at være behov herfor.

FFT tager udgangspunkt i en systemisk forståelse af barnets adfærdsvanskeligheder inden for især familiens kontekst. Tilrettelæggelsen af behandlingen er derfor konkret og individuel for hver enkelt familie.

Metoden fokuserer på at forbedre familiens samspil, kommunikation og problemløsningsfærdigheder. En forudsætning for FFT er derfor, at både forældre og barnet / den unge er indstillet på at deltage.

Målgruppe: FFT er et familieorienteret behandlingsprogram for unge mellem 11 og 18 år.

Udbredelse: Det har ikke været muligt at fastslå omfanget af FFT

Aktører: Familie- og Evidenscenter

Læs mere: http://fec-dk.dk/fft/

, ,

De utrolige År (familierettet)

Formål: Formålet er at styrke forældre kompetence samt sikre en faglig opkvalificering af personalet i børnehave og indskoling. Dette sker med udgangspunkt i opbygning af positive samspil og relationer med børn. Herigennem kan man  forebygge og reducere udadreagerende adfærd og fremme sociale og følelsesmæssige kompetencer.

Indhold: DUÅ indeholder både forældreprogrammer og børneprogrammer. Børneprogrammerne er delt op Dino – Lille gruppe, og Dino – Stor gruppe. Dino Lille Gruppe (4-8 år) løber over  ca 6 måneder med ugentlige sessioner af 2 timers varighed. Gruppen ledes af to gruppeledere, der er uddannet i Dino Lille gruppe.

Dino Stor gruppe (4-8 år) er målrettet større grupper af børn i daginstitutioner og indskolingen. Dino Stor gruppe løber over et helt skoleår med ugentlige sessioner 2 gange 1 time. Gruppen ledes af 2 gruppeledere, some r uddannet I Dino Stor Gruppe.

Forældreprogrammerne er inddelt i DUÅ Førskole og småbørn og DUÅ Skolealder. DUÅ forældreprogrammerne bygger på undervisningsforløb, hvor forældre til fem til syv børn mødes to timer en gang ugentligt i 14-22 uger (førskole og småbørn) eller to timer ugentligt i 12-13 uger (skolebørn).

Målgruppe: Målgruppen er børn i alderen 0-12 år, som fordeler sig på forældreprogrammerne, børneprogrammerne og et program til personalet i skole og børnehave.

Udbredelse: En lang række kommuner: Hjørring, Frederikshavn, Aalborg, Mariagerfjord, Lemvig, Struer, Holstebro, Viborg, Herning, Ikast-Brande, Randers, Norddjurs, Syddjurs, Aarhus, Skanderborg, Herning, Varde, Vejen, Kolding, Middelfart, Nordfyn, Sønderborg, Svendborg, Odsherred, Frederikssund, Egedal, Furresø, Roskilde, Høje Taastrup, Ishøj, Vallensbæk, Rødovre, København.

Aktører:

Læs mere: Socialstyrelsen  og http://www.incredibleyears.com/

, ,

Circle of Security (COS-P) (Familierettet)

Formål: The Circle of Security (COS) er en behandlingsmetode, der har til formål at fremme en god og tryg tilknytning mellem barn og omsorgsperson.

Indhold: COS-P indeholder ud over 8 kursusgange af 1,5 time, hvor forældre og andre omsorgspersoner mødes enten individuelt eller i grupper med en terapeut, af en dv dog en manual. DVD’en indeholder 8 kapitler og manualen følger DVD’ens opbygning. Hvert kapitel har sin egen overskrift og målsætning.

Anvendelse af COS-P forudsætter, at behandleren er certificeret Circle of Security Parent Educator. Dette opnåes ved deltagelse I et fire dages træningsforløb. Det koster ca. 1500 USD pr person at deltage i et 4 dages COS-P Certificeringskursus.

Målgruppe: Målgruppen for COS-P er primært forældre med børn i alderen 0-5 år, der er i risiko for at udvikle eller har udviklet tilknytningsvanskeligheder. Programmet kan imidlertid også bruges over for forældre til ældre børn med utryg tilknytning samt over for fx gravide, plejeforældre, adoptivforældre og forældre til børn med autisme.

Udbredelse: I Danmark har Roskilde Børne- og Familiecenter og Greve Familiecenter en ambition om at integrere COS-metoden som en del af deres tilbud til forældre.

Aktører: Circle of security

Læs mere: http://circleofsecurity.net/

,

Back2School (skolerettet)

Formål: At undersøge, om en systematisk indsats kan mindske skolefraværet hos børn med opmærksomhedskrævende skolefravær og hjælpe børnene til en hverdag med regelmæssig skolegang.

 Indhold: Interventionen Back2School udvikles og testes inden den afprøves i lodtrækningsforsøg. Back2School er manualbaseret og består af op til otte sessioners kognitiv adfærdsterapi, samt et tæt samarbejde med barnets skole. Interventionen udføres af psykologer fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Aarhus Kommune, samt af klinikere på Psykologisk Institut og finder sted i Angstklinikken for Børn og Unge på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Projektet finansieres i samarbejde med Innovationsfonden.

Målgruppe: Elever i 1.-9. klasse med opmærksomhedskrævende skolefravær ud fra Aarhus Kommunes definitioner.

Udbredelse: Århus Kommune. Der er 160 deltagere, som alle er børn med opmærksomhedskrævende fravær.  I forsøget vil folkeskoler i Aarhus Kommune henvise familier med elever med opmærksomhedskrævende fravær, som skolen vurderer egnet til psykologisk intervention. Gennem lodtrækning vil halvdelen af eleverne blive tilbudt Back2School interventionen. Den anden halvdel tilbydes Aarhus Kommunes eksisterende indsats. Ved at trække lod mellem deltagerne og følge dem over tid kan eventuelle effekter tilskrives programmet.

Aktører: Trygfondens Børneforskningscenter, Innovationsfonden og Aarhus Kommune.

Læs mere: Back2School

, ,

Aggression Replacement Training (Skolerettet)

Formål: Forbedre børn og unges sociale kompetencer samt mindske adfærdsmæssige problemer.

Indhold: ART består af et kognitivt adfærdsterapeutisk gruppeforløb. I ART trænes deltagernes sociale færdigheder, deres evne til selvbeherskelse, herunder at kontrollere vredesudbrud, samt udvikling af deltagernes evne til at ræsonnere moralsk og empatisk.

I ART er der et stort fokus på social indlæringsteori, og meget af træningen foregår via rollespil.

ART behandling udgøres af et forløb bestående af ca. 30 timer fordelt på 10 uger. Forløbet foregår i grupper af 8-12 deltagere og ledes af to certificerede trænere. Trænerne har typisk en uddannelse som lærer, pædagog, skolepsykolog, socialrådgiver eller lignende.

Målgruppe: Børn og unge i alderen 4-20 år, der har risiko for at udvikle adfærdsmæssige problemer.

Aktører: Der findes en række aktører inden for ART og programmet bruges af bl.a. Region Midt og Herning Kommune

Udbredelse: ART findes flere steder i landet.

Læs mere: På Socialstyrelsens hjemmeside kan man læse mere om ART (Socialstyrelsen)