,

International Child Development Program

Formål: Programmets grundlæggende mål er, at gøre voksne mere lydhøre overfor børns behov, samt forbedre de voksnes evne til at møde børn på børnenes egne præmisser.

Indhold: Programmet er udformet ud fra tre sensitiveringsprincipper samt otte retningslinjer for et godt samspil. De otte samspilstemaer er indarbejdet i det, der i programmet betegnes som de tre dialoger, og tilsammen udgør det selve kernen i programmet. Fagprofessionelle kan uddanne sig i de forskellige samspilstemaer.

Målgruppe: ICDP kan bruges til mange forskellige målgrupper. Derfor er der også udformet forskellige udgaver der er justeret til forskellige relationsprofessionelle, ud fra de samme grundlæggende principper. I Danmark anvendes ICDP som et kompetenceløft til forskellige relationsprofessioner: Dagplejere, Pædagoger, lærere, psykologer, sundhedsplejersker, bibliotekarer og social og sundhedspersonale.

Udbredelse: Ukendt.

Aktører: Dansk Center for ICDP

Læs mere: Dansk Center for ICDP

 

,

Prevention and Relationship Enhancement Program (PREP)

Formål: PREP-konceptet har til formål at skabe rammen for sundere parforhold såvel som bedre trivsel i familien.

Indhold: Kursusformen i PREP er dynamisk, hvor der veksles mellem undervisning og øvelser. I undervisningen indgår både videoklip, situationsspil, samtale med egen partner og træning af færdigheder.

Undervisningen er fælles og suppleres af opgaver, som du og din partner kan arbejde med. Ingen par skal altså fortælle andre kursusdeltagere om deres parforhold.

Et parkursus varer i alt ca. 14 timer (inkl. pauser) og gennemføres typisk over to dage.

Målgruppe: Kurserne er for par i alle aldre og livsfaser. Nyetablerede par kan få gode kommunikationsvaner fra starten af deres forhold. Par, der har levet sammen i længere tid, kan få hjælp til at bryde dårlige vaner samt inspiration til at videreudvikle det, som er godt i deres forhold.

Udbredelse: Ukendt.

Aktører: Center for Familieudvikling.

Læs mere: PREP-Kurser – Center for Familieudvikling

,

PALS (Positiv Adfærd i Læring og Samspil)

Formål: PALS er en udviklingsmodel, som har til hensigt at udvikle, styrke og støtte en positiv, inkluderende og proaktiv skolekultur, som omsættes til handling i læringsmiljøet. Målet er, at både elevernes skolefaglige og sociale kompetencer styrkes.

Indhold: PALS tager sit afsæt på en platform, der fremmer positive interaktioner i samspillet mellem lærere, pædagoger og elever. Gennem teambaseret organisering, en ekstern PALS-vejleder, kompetenceløft for alle medarbejdere og guidelines, føres skolen igennem en proces, der omsætter den dokumenterede metode til praksis.

Kompetenceløft og et læringsmiljø, der bygger på positive interaktioner og tydelige forventninger i PALS, understøtter inklusionen og opbygningen af fællesskab i folkeskolen gennem forebyggende skoleomfattende indsatser for alle elever på skolen. Disse indsatser understøttes og vælges ud fra systematisk brug af kortlægnings- og evalueringsværktøjer. Ved anvendelse af data i forbindelse med kortlægning af f. eks. skolens beskyttende faktorer/risikofaktorer, elevernes selvevaluering i forhold til trivsel og skoleomfattende status på elevadfærd bygger indsatserne i PALS på viden.

Skolen udarbejder inden implementering af PALS en benchmark på trivsel, således at man på skolen har mulighed for kontinuerligt at følge udviklingen på skolens trivsel. Ud over denne benchmark er der evalueringsværktøjer, der viser temperaturen på udviklingen af læringsmiljøet på skolen.

Målgruppe: Elever på almene skoler. Metoden er dog også så småt på vej ud i specialskolerne.

Udbredelse: PALS er efterhånden udbredt til flere kommuner, men især Ikast-Brande Kommune og Holstebro Kommuner har integreret det på mange skoler.

Aktører: PALS drives af VIA UC i Danmark.

Læs mere: PALS – VIA UC

 

,

SPILLERUM

Formål: Materialet i SPILLERUM skal udvikle børnenes og de unges empati og lære dem at genkende egne og andres grænser i forskellige situationer – at give udtryk for disse grænser og respektere andres. Den strukturerede pædagogiske dialog, som SPILLERUM lægger op til skal ruste børn og unge til at skelne mellem omsorg og overgreb og til at udtrykke sig i relation til andre.

Indhold: Projektet er et undervisningsmateriale, som består af selve undervisningsmaterialet: SPILLERUM og vejledningsmaterialet, Spilleregler.

Materialet er inddelt i 3 forskellige alderskategorier, som kaldes small, medium og large. Aldersgruppen small er udviklet til 3-6 årige, medium er til 7-10 årige, og large er til 10-14 årige. Kategorierne hedder small, medium og large – og ikke de specifikke alderstrin, fordi det skal kunne anvendes til børn, som ikke lever op til deres biologiske alder. På den måde undgås det at diskriminere disse børn. Materialet i de tre kategorier er bygget op på samme måde – med de samme temaer, som bliver mere og mere avanceret, jo ældre alderstrin målgruppen tilhører.

Materialet indeholder billeder af forskellige hverdagssituationer men også andre situationer, som børnene kan tillægge andet indhold ud fra deres egen hverdag og oplevelser. Materialet kan anvendes til at bygge en samtale op om noget fælles tredje sammen med de voksne, de er tætte på i institutionerne. Det er den relation, der er udgangspunkt for at tale sig ’ind i billederne’.

Målgruppe: Materialet kan bruges fleksibelt i forhold til børn og unge med forskellige behov og muligheder, men det er oprindeligt udviklet til børn, der er anbragt uden for hjemmet eller børn med forskellige former for handicap. Disse grupper af børn er den primære målgruppe for materialet, fordi de er i størst risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb. Det kan dog også med fordel bruges til normalgruppen af børn.

Udbredelse: Ukendt

Aktører: Socialstyrelsen.

Læs mere: SPILLERUM – Socialstyrelsen

,

Diamantforløbene

Formål:  Formålet med Diamantforløbene er at styrke børn og unges indbyrdes forståelse og håndtering af hinanden samt at styrke deres fortrolighed i forhold til deres egne følelser og reaktioner. Diamantforløbene har hovedfokus på børn/unge, der er udfordret af vrede.

Indhold: Diamantforløbene tilbyder manualbaserede undervisningsforløb i vredeshåndtering for børn og unge. På et diamantforløb uddannes professionelle til kursusledere i Diamantforløbene. Der tilbydes uddannelsesforløb inden for 3 aldersgrupper fra 5-25 år. Kurserne er umiddelbart implementerbare i praksis. Diamantforløbene udbyder ligeledes foredrag og workshops.

Målgruppe: Diamantforløbene har fokus på nedenstående 3 målgrupper:

  • Diamantforløbet for ungegrupper (13-25 år)
  • Mellemdiamanten til klasser og grupper på mellemtrinnet (9-14 år)
  • Minidiamanten til klasser og grupper i daginstitutioner og indskoling (5-9 år)

Udbredelse: Det har ikke været muligt at få et præcist tal for, hvor udbredt indsatsen p.t. er.

Aktører: Diamantforløbene

Læs mere: Diamantforløbet