, ,

Hastebesøg til sårbare 65+ årige

Formål: Formålet med hastebesøg er at øge tryghed og trivsel hos sårbare 65+ årige gennem gratis rådgivning og vejledning ud fra borgerens behov og aktuelle livssituation.

Indhold: Hastebesøget dækker over en struktureret og helhedsorienteret samtale med en seniorrådgiver, der foregår i borgerens hjem og varer ca. en time. Seniorvejlederen er sundhedsfagligt uddannet og kan rådgive og vejlede borgeren ift. fysisk aktivitet, faldforebyggelse, ernæring, tryghed og trivsel, medicin og medicinhåndtering og håndtering af sorg. Desuden kan vejlederen sætte den ældre i kontakt med andre støttetilbud eller sociale foreninger. Samtalen retter sig derfor mod at afdække borgerens ressourcer og handlemuligheder og hjælpe borgeren med at løse de problematikker, som denne oplever i ét eller flere aspekter af dennes liv.

Målgruppe: Sårbare, hjemmeboende ældre. Borgeren kan selv henvende sig, og det kræver ikke henvisning.

Aktører: Seniorvejledere fra kommunen.

Udbredelse: Guldborgsund Kommune.

Læs mere: Guldborgsund Kommune