Praksis

Der findes allerede rigtig mange spændende projekter i de danske kommuner på børne- ungeområdet. De fleste af disse er rettet mod børn i skolealderen, og mange indsatser kan med fordel overføres til andre kommuner. Herunder har vi samlet viden om eksisterende indsatser i landets kommuner på børne- ungeområdet

Indsatserne på børne- ungeområdet er inddelt i Universelle indsatser, Målrettede indsatser, og kombinerede indsatser, som alle retter sig mod at forbedre børn og unges mentale sundhed. Der er både inddraget skolerettede, familierettede og individrettede interventioner.

Universelle indsatser:

Universelle indsatser er indsatser, der er rettet mod alle børn eller specifikke grupper, hvor alle har mulighed for at deltage i indsatsen uafhængigt af deres mentale sundhed. Disse indsatser anvendes i høj grad inden for det skolerettede område.

Målrettede indsatser:

Målrettede indsatser er indsatser rettet mod børn, der viser tegn på mental mistrivsel eller problematisk adfærd. Indsatserne ligger hovedsageligt inden for det familierettede område, og i mindre grad inden for de skole- og individrettede områder.

Kombinerede indsatser:

Er indsatser, der kombinerer dele fra universelle indsatser og målrettede indsatser.

Indsatser

, ,

Du bliver, hvad du tænker (skolerettet)

Formål: At styrke børn og unges glæde, velvære og trivsel Indhold: Undervisningsmateriale til skolebørn og deres forældre Målgruppe: Bogen henvender sig til normale børn/unge mellem 10 og 17 år og deres forældre og bygger på forskningsbaserede metoder fra først og fremmest Kognitiv psykologi, men også med elementer fra Positiv psykologi og Mindfulness. Udbredelse: Ukendt Aktører: […]

,

Destination Trivsel (skolerettet)

Formål: Indsatsen skal bidrage til at skabe stærkere børnefællesskaber og styrke børn og unges trivsel og positive selvopfattelse. I sidste ende skal det være med til at reducere mobning. Indhold: Destination Trivsel tilbyder undervisningsforløb og materialer til grundskolens fag dansk, billedkunst, historie, samfundsfag og idræt målrettet henholdsvis 0.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse. Forløb […]

,

De utrolige År – Dino (skolerettet)

Formål: Dino sigter mod at styrke børnenes sociale kompetencer, skoleparathed, deres evne til konfliktløsning, fremme selvkontrol samt at reducere negativt samspil og mobning. Når børnene får bedre redskaber til problemløsning og bedre sociale færdigheder ses, sædvanligvis, at den vanskelige adfærd aftager. Indhold: Den evidensbaserede programserie De Utrolige år er udviklet i USA og anvendt i […]

,

Børns Vilkårs trivselsforløb (Skolerettet)

Formål: Børns Vilkårs Trivselsforløb bygger på det nationale mål om, at ”Elevernes trivsel skal øges”. Derudover opfylder BVT mål indenfor elevens alsidige udvikling, (dansk), sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Skolerettet indsats. Indhold: Et trivselsforløb i klassen er et intensivt forløb med flere besøg af Børns Vilkår. I trivselsforløbet arbejdes med fællesskab, venskab og tolerance i klassen. […]

,

ABC for Mental Sundhed (Skolerettet)

Formål: ABC for mental sundhed har til formål at fremme mental sundhed for alle gennem tre enkle budskaber: Gør noget aktivt, Gør noget sammen, Gør noget meningsfuldt. Indhold: ABC for mental sundhed har et positivt og handlingsorienteret fokus på mental sundhed, så det også omfatter alt det, der fremmer trivsel og styrker os som mennesker. […]