Praksis

Der findes allerede rigtig mange spændende projekter i de danske kommuner på børne- ungeområdet. De fleste af disse er rettet mod børn i skolealderen, og mange indsatser kan med fordel overføres til andre kommuner. Herunder har vi samlet viden om eksisterende indsatser i landets kommuner på børne- ungeområdet

Indsatserne på børne- ungeområdet er inddelt i Universelle indsatser, Målrettede indsatser, og kombinerede indsatser, som alle retter sig mod at forbedre børn og unges mentale sundhed. Der er både inddraget skolerettede, familierettede og individrettede interventioner.

Universelle indsatser:

Universelle indsatser er indsatser, der er rettet mod alle børn eller specifikke grupper, hvor alle har mulighed for at deltage i indsatsen uafhængigt af deres mentale sundhed. Disse indsatser anvendes i høj grad inden for det skolerettede område.

Målrettede indsatser:

Målrettede indsatser er indsatser rettet mod børn, der viser tegn på mental mistrivsel eller problematisk adfærd. Indsatserne ligger hovedsageligt inden for det familierettede område, og i mindre grad inden for de skole- og individrettede områder.

Kombinerede indsatser:

Er indsatser, der kombinerer dele fra universelle indsatser og målrettede indsatser.

Indsatser

, ,

Functional Family Therapy (familierettet)

Formål: Formålet med et FFT forløb er, at de adfærdsvanskeligheder, som et barn befinder sig i mindskes og til sidst helt for svinder. Dette opnås ved, at familien opnår et god tog varmt samspil, en god kommunikation og muligheder for selv at løse problemer, når nye udfordringer eventuelt opstår I fremtiden. Indhold: Behandlingen afhænger af, […]

, ,

De utrolige År (familierettet)

Formål: Formålet er at styrke forældre kompetence samt sikre en faglig opkvalificering af personalet i børnehave og indskoling. Dette sker med udgangspunkt i opbygning af positive samspil og relationer med børn. Herigennem kan man  forebygge og reducere udadreagerende adfærd og fremme sociale og følelsesmæssige kompetencer. Indhold: DUÅ indeholder både forældreprogrammer og børneprogrammer. Børneprogrammerne er delt op […]

, ,

Circle of Security (COS-P) (Familierettet)

Formål: The Circle of Security (COS) er en behandlingsmetode, der har til formål at fremme en god og tryg tilknytning mellem barn og omsorgsperson. Indhold: COS-P indeholder ud over 8 kursusgange af 1,5 time, hvor forældre og andre omsorgspersoner mødes enten individuelt eller i grupper med en terapeut, af en dv dog en manual. DVD’en […]

,

Back2School (skolerettet)

Formål: At undersøge, om en systematisk indsats kan mindske skolefraværet hos børn med opmærksomhedskrævende skolefravær og hjælpe børnene til en hverdag med regelmæssig skolegang.  Indhold: Interventionen Back2School udvikles og testes inden den afprøves i lodtrækningsforsøg. Back2School er manualbaseret og består af op til otte sessioners kognitiv adfærdsterapi, samt et tæt samarbejde med barnets skole. Interventionen […]

, ,

Aggression Replacement Training (Skolerettet)

Formål: Forbedre børn og unges sociale kompetencer samt mindske adfærdsmæssige problemer. Indhold: ART består af et kognitivt adfærdsterapeutisk gruppeforløb. I ART trænes deltagernes sociale færdigheder, deres evne til selvbeherskelse, herunder at kontrollere vredesudbrud, samt udvikling af deltagernes evne til at ræsonnere moralsk og empatisk. I ART er der et stort fokus på social indlæringsteori, og […]

, ,

Læringsmiljø og pædagogisk analyse (LP-modellen)

Formål: LP-modellen er en analysemodel, der har til formål at opnå en utvetydig forståelse af de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer i dagtilbuddet, skolen, fritidstilbuddet eller i erhvervsskolen. Modellen indeholder således ikke metoder, der beskriver, hvordan de pædagogiske medarbejdere skal takle de enkelte udfordringer i hverdagen. Indhold: LP-modellen skal anvendes […]

, ,

LIVSPARAT (skolerettet)

Formål: LIVSPARAT er et program, der holder målrettet fokus på at løfte hver enkelt elev til det højest mulige niveau – både personligt og fagligt. Indhold: LIVSPARAT er for udskolingselever og unge på ungdomsuddannelser, der gennem praktisk fleksibelt materiale og fysiske øvelser sikrer elevernes alsidige udvikling og ruster dem til valg og gennemførsel af en ungdomsuddannelse. […]

, ,

Kærlig talt (skolerettet)

Formål: Kærlig Talt er et undervisningsforløb til elever i landets udskoling. Ambitionen er at udvikle unges evner til at håndtere svære følelser, så de bedre kan bevare trygge relationer til hinanden, og så de på et senere tidspunkt i livet ikke udsættes for kærestevold eller for andre former for voldelige relationer. Indhold: Kærlig Talt består […]

,

Headspace (individrettet)

Formål: Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år. Indhold: Headspace hjælper med: rådgivning og vejledning hjælp til at finde og bruge lokale hjælpetilbud headspace samarbejder med det offentlige system og andre lokale hjælpetilbud om at yde en helhedsorienteret støtte til unge Målgruppe: Børn og unge mellem 12 […]

, ,

Fri for Mobberi

Formål: Forebyggelse af mobning blandt børn. Indhold: Fri for Mobberi er et forebyggende antimobbeprogram til 0-8-årige børn, fagfolk og forældre, som Mary Fonden og Red Barnet står bag. Programmet består af pædagogiske materialer, der gør det nemt målrettet at styrke børnefællesskabet og forebygge mobning. Materialerne er samlet i en kuffert, der findes i tre varianter: […]