Praksis

Der findes allerede rigtig mange spændende projekter i de danske kommuner på børne- ungeområdet. De fleste af disse er rettet mod børn i skolealderen, og mange indsatser kan med fordel overføres til andre kommuner. Herunder har vi samlet viden om eksisterende indsatser i landets kommuner på børne- ungeområdet

Indsatserne på børne- ungeområdet er inddelt i Universelle indsatser, Målrettede indsatser, og kombinerede indsatser, som alle retter sig mod at forbedre børn og unges mentale sundhed. Der er både inddraget skolerettede, familierettede og individrettede interventioner.

Universelle indsatser:

Universelle indsatser er indsatser, der er rettet mod alle børn eller specifikke grupper, hvor alle har mulighed for at deltage i indsatsen uafhængigt af deres mentale sundhed. Disse indsatser anvendes i høj grad inden for det skolerettede område.

Målrettede indsatser:

Målrettede indsatser er indsatser rettet mod børn, der viser tegn på mental mistrivsel eller problematisk adfærd. Indsatserne ligger hovedsageligt inden for det familierettede område, og i mindre grad inden for de skole- og individrettede områder.

Kombinerede indsatser:

Er indsatser, der kombinerer dele fra universelle indsatser og målrettede indsatser.

Indsatser

,

International Child Development Program

Formål: Programmets grundlæggende mål er, at gøre voksne mere lydhøre overfor børns behov, samt forbedre de voksnes evne til at møde børn på børnenes egne præmisser. Indhold: Programmet er udformet ud fra tre sensitiveringsprincipper samt otte retningslinjer for et godt samspil. De otte samspilstemaer er indarbejdet i det, der i programmet betegnes som de tre […]

,

Prevention and Relationship Enhancement Program (PREP)

Formål: PREP-konceptet har til formål at skabe rammen for sundere parforhold såvel som bedre trivsel i familien. Indhold: Kursusformen i PREP er dynamisk, hvor der veksles mellem undervisning og øvelser. I undervisningen indgår både videoklip, situationsspil, samtale med egen partner og træning af færdigheder. Undervisningen er fælles og suppleres af opgaver, som du og din partner kan arbejde med. […]

,

PALS (Positiv Adfærd i Læring og Samspil)

Formål: PALS er en udviklingsmodel, som har til hensigt at udvikle, styrke og støtte en positiv, inkluderende og proaktiv skolekultur, som omsættes til handling i læringsmiljøet. Målet er, at både elevernes skolefaglige og sociale kompetencer styrkes. Indhold: PALS tager sit afsæt på en platform, der fremmer positive interaktioner i samspillet mellem lærere, pædagoger og elever. Gennem […]

,

SPILLERUM

Formål: Materialet i SPILLERUM skal udvikle børnenes og de unges empati og lære dem at genkende egne og andres grænser i forskellige situationer – at give udtryk for disse grænser og respektere andres. Den strukturerede pædagogiske dialog, som SPILLERUM lægger op til skal ruste børn og unge til at skelne mellem omsorg og overgreb og […]

, ,

Projekt optur

Formål: Optur er en skolebaseret, universel intervention, som har til formål at fremme mental sundhed og reducere sociale forskelle i psykisk trivsel blandt skolebørn. Optur er udviklet, evalueret og implementeret i den danske folkeskole, og bygger på internationale erfaringer. Indhold: Optur har en Whole School Approach tilgang, som indtænker fremme af elevernes mentale sundhed på […]

,

Diamantforløbene

Formål:  Formålet med Diamantforløbene er at styrke børn og unges indbyrdes forståelse og håndtering af hinanden samt at styrke deres fortrolighed i forhold til deres egne følelser og reaktioner. Diamantforløbene har hovedfokus på børn/unge, der er udfordret af vrede. Indhold: Diamantforløbene tilbyder manualbaserede undervisningsforløb i vredeshåndtering for børn og unge. På et diamantforløb uddannes professionelle […]

, ,

Parent Management Training – Oregon

Formål: At give forældrene relevante værktøjer til at ændre familiens negative adfærdsmønstre og hjælpe børnene til en mere prosocial adfærd. Indhold: et behandlingsforløb, der tilpasses efter familiens behov og kan derfor variere i længde. Typisk indeholder et behandlingsforløb et ugentlig møde af en times varighed og har i gennemsnit et omfang på 23 behandlingssessioner. Behandlingen […]

, ,

Multisystemisk Terapi

Formål: At udvikle forældrenes opdragelsesmæssige og relationelle færdigheder og give dem redskaber til at løse og tackle problemerne med den unge – også på lang sigt. Forældrene kan i krise situationer komme i kontakt med en terapeut døgnet rundt alle ugens dage. Indhold: En MST-behandling varer mellem 3 og 5 måneder og foregår i hjemmet […]

, ,

MindMyMind

Formål: At undersøge effekten af Mind My Mind sammenlignet med 4 udvalgte kommuners sædvanlige tilbud til børn og unge med tegn på depression, angst eller adfærdsvanskeligheder. Indhold: Mind My Mind er et individuelt forløb, hvor forældre deltager som støtte for barnet. Barnet vil træne metoder til at mestre angst, depressive symptomer og/eller adfærdsvanskeligheder. Forældre til […]

, ,

Kærlighed i Kaos

Formål: Formålet er, at forældre til børn med ADHD opnår en bedre forståelse for barnets ADHD-symptomer, og en deres betydning for barnets adfærd og dermed forbedre barnets trivsel. Det er også formålet, at forbedre relationen mellem forældrene og barnet, og programmet kan derfor fungere som en form for tidlig indsats. Indhold: Kærlighed i Kaos er […]