Praksis

Der findes allerede rigtig mange spændende projekter i de danske kommuner på børne- ungeområdet. De fleste af disse er rettet mod børn i skolealderen, og mange indsatser kan med fordel overføres til andre kommuner. Herunder har vi samlet viden om eksisterende indsatser i landets kommuner på børne- ungeområdet

Indsatserne på børne- ungeområdet er inddelt i Universelle indsatser, Målrettede indsatser, og kombinerede indsatser, som alle retter sig mod at forbedre børn og unges mentale sundhed. Der er både inddraget skolerettede, familierettede og individrettede interventioner.

Universelle indsatser:

Universelle indsatser er indsatser, der er rettet mod alle børn eller specifikke grupper, hvor alle har mulighed for at deltage i indsatsen uafhængigt af deres mentale sundhed. Disse indsatser anvendes i høj grad inden for det skolerettede område.

Målrettede indsatser:

Målrettede indsatser er indsatser rettet mod børn, der viser tegn på mental mistrivsel eller problematisk adfærd. Indsatserne ligger hovedsageligt inden for det familierettede område, og i mindre grad inden for de skole- og individrettede områder.

Kombinerede indsatser:

Er indsatser, der kombinerer dele fra universelle indsatser og målrettede indsatser.

Indsatser

,

Robusthed.dk

Formål: Formålet med Robusthed.dk er at give viden om robusthed samt inspiration til løsninger af problemer. Indhold: Robusthed.dk er et danskudviklet internetbaseret videns- og inspirationsprogram om robusthed, som bygger på viden fra psykologi, pædagogik og hjerneforskning. Robusthed.dk indeholder inspiration, viden og værktøjer, gode historier og små spil om omtanke og mentalisering og kan anvendes til […]

,

Zippys Venner

Formål: Zippys venner er et undervisningsmateriale til alle børn i indskolingsalderen (5-7 år). Materialet koncentrerer sig om børnenes psykiske og følelsesmæssige helbred og fokuserer på emner såsom at kunne håndtere ensomhed, sige undskyld, løse konflikter mm. Zippys venner fortæller ikke børnene, hvad de skal gøre, men gennem historier om den vandrende pind Zippy og hans […]

,

Mindhelper

Formål: Formålet med Mindhelper er at guide unge gennem hårde tider. Indhold: Mindhelper er en oplysningsside til unge om mental sundhed inspireret af det engelske YoungMinds. Siden indeholder en brevkasse samt information, interviews, råd,  guides og henvisninger til hjælpetilbud inddelt efter forskellige temaer. Målgruppe: Siden er for unge mellem 13 og 20 år. Aktører: Mindhelper er […]

,

Ung hjerne

Formål: At fremme unges trivsel ved hjælp af hjernetræning. Indhold: Ung Hjerne består af én times ugentlig, funktionel hjernetræning, som foregår i skoletiden. Baggrunden er, at hver anden danske skoleelv føler sig presset i hverdagen på grund af faglige præstationer, sociale relationer, søvn, studiejob mm. Gennem funktionel hjernetræning bliver hjernen rustet til en hektisk hverdag, […]

,

Stærke sammen

Formål: STÆRKE SAMMEN har til formål at ruste børnene til at forstå deres egne rettigheder og omsætte dem til praksis – særligt med fokus på retten til beskyttelse mod vold og overgreb. Indhold: STÆRKE SAMMEN er bygget op som otte grundmoduler a ca. 90 minutters varighed samt to supplerende moduler og et skole-hjem-modul til forældrene. […]

,

Perspekt

Formål: Perspekt er et undervisningsmateriale, der gennem træning af skoleelevers emotionelle, personlige og sociale færdigheder bidrager til at skabe et godt læringsmiljø i folkeskoleklasser. Indhold: Gennem et struktureret undervisningsforløb styrkes elevernes evne til konfliktløsning på egen hånd, forståelsen for regler, respekten for indbyrdes forskel­lighed og ansvarsfølelse. Målgruppe: Perspekt er beregnet til alle klassetrin, men er […]

,

Reach Out

Formål: Reach Out er en universel indsats, som har til formål at fremme mental sundhed for alle elever i grundskolens 5.-9. klasse. Indsatsen har et særligt fokus på at reducere social ulighed i mental sundhed. Indhold: Forløbet er bygget op omkring et styrkeperspektiv og tilgås via web-appen www.trivnu.dk. Det samlede forløb varer mellem 2,5 og […]

,

Styrkespillet

Formål: Spillet handler om at fortælle og lytte til historier fra vores hverdag og blive klogere på vores styrker. Ved at kende sine styrker,er det formålet at spillerne får mere selvværd, mere energi, mere robusthed og mindre stress. Indhold: Styrkespillet er et underholdende spil, som lader dine medspillere og dig selv lære meget mere om […]

,

Min Styrkebog i Skolen

Formål: Materialet sætter fokus på elevernes styrker, muligheder og potentialer og opfylder fire væsentlige målområder i folkeskolen: Elevernes alsidige udvikling Elevens sociale kompetencer Understøtter elevplaner og uddannelsesplaner Bidrager til uddannelsesparathed og -valg. Indhold: Min Styrkebog er et undervisningsmateriale, der findes i tre udgaver; indskoling (1.-3. klasse), mellemtrin (4.-6. klasse) og udskoling (7.-9. klasse). Undervisningssættet består […]

,

Min Glade Bog i Skolen

Formål: Øger elevernes og klassens trivsel, selvværd og optimismeniveau ved gennem øvelser at lære eleverne, at vi selv er herre over vores tanker – og at vi altid har et valg. Indhold: Min Glade Bog i Skolen indeholder øvelser, der bevidstgør eleverne om og giver dem værktøjerne til selv at påvirke deres niveau af glæde […]