Praksis

Der findes allerede rigtig mange spændende projekter i de danske kommuner på ældreområdet, og mange af disse kan med fordel overføres til andre kommuner. Herunder har vi samlet viden om eksisterende indsatser i landets kommuner på ældreområdet.

Indsatserne på ældreområdet er inddelt i rammesættende indsatser, sociale indsatser, fysiske indsatser, kognitive indsatser, og psykologiske indsatser, som alle retter sig mod at forbedre den ældres mentale sundhed. Der er både inddraget interventioner på individ- og gruppeniveau.

Rammesættende indsatser: Rammesættende indsatser er indsatser, der har fokus på ældre ud fra et helhedsorienteret perspektiv. Indsatserne integrerer flere aspekter af den ældres liv i arbejdet mod at øge dennes mentale sundhed. Dette involver fysiske, mentale, psykosociale og kognitive dimensioner. De rammesættende indsatser retter sig derfor mod at ændre og løse adskillige problematikker i den ældres liv. Ofte involver rammesættende indsatser, hvordan man fra et samfundsmæssigt perspektiv kan strukturere eksempelvis hjemmeplejen eller hjælpe den enkelte med at strukturere sin dagligdag.

Sociale indsatser: En stor del af kommuner tilbyder sociale indsatser, som retter sig mod at øge den ældres mentale sundhed gennem social interaktion. Størstedelen af disse forebygger og behandler ensomhed ved at fokusere på de ældres sociale relationer. Vi ved, at mange ældre i takt med at deres familie og netværk svinder ind oplever sig socialt isolerede og ensomme. Derfor er sociale indsatser af stor betydning for den ældres livskvalitet.

Fysiske indsatser: I størstedelen af de danske kommuner er det muligt for ældre at gå til seniortræning af forskellige karakter. Fælles for de fysiske indsatserer et fokus på de gavnlige virkninger motion og aktivitet medfører i forhold til de ældres fysik, motorik, balance samtidig med, at den mentale sundhed styrkes. Desuden indeholder de fleste fysiske indsatser en social dimension, hvorved indsatserne medvirker til at styrke ældres sociale netværk og fællesskab.

Kognitive indsatser: Kognitiveindsatser retter sig mod at styrke ældres kognitive evner gennem forskellige øvelser, hvilket på sigt skal bidrage til at øge deltagernes energi og overskud i hverdagen. Kun et begrænset antal kommuner anvender på nuværende tidspunkt kognitive indsatser.

Psykologiske indsatser: De psykologiske indsatser har fokus på at fremme trivsel og mental sundhed gennem samtaler med fagpersoner eller ved at udruste de ældre med hjælpemidler som mindfuldness og stress- og sorghåndtering redskaber. Dette involverer gruppe- og individorienterede samtaler.

Indsatser

, ,

Det fælles skub

Formål: Indsatsen har til formål at hjælpe ældre i gang med aktiviteter i kommunen for at give den ældre nyt indhold i hverdagen og udvide deres sociale netværk, hvilket skal bidrage til at forebygge og behandle ensomhed blandt ældre. Indhold: To aktivitetskonsulenter fra kommunen er ansvarlige for at hjælpe ældre med at finde aktiviteter og […]

,

Cykling uden alder

Formål: Formålet med projektet er at øge ældres livskvalitet gennem fælles cykling i en rickshaw, hvilket bidrager til aktivering og udvikling af nye relationer. Desuden retter projektet sig mod at styrke fælleskabet mellem institution og civilsamfund. Indhold: Projektet tilbyde ældre oplevelser gennem cykleture i en rickshaw kørt af frivllige. Herigennem får de ældre mulighed for […]

, ,

Alletiders højskole

Formål: Formålet med projektet er at bekæmpe og forebygge ensomhed gennem udvidelse af ældres netværk og aktiviter. Indhold: Alle Tiders Højskole er et tilbud til ældre, som er interesserede i at styrke deres netværk. Deltagerne er enlige ældre, hvor de fleste har mistet en ægtefælle eller hvor ægtefællen er flyttet på plejehjem. Forløbet består af […]

, ,

Ældreliv Hvidovre

Formål: Kursusrækken tilbyder råd og inspiration til at fortsætte en aktiv og selvstændig hverdag som ældre ved at give ældre redskaber til at håndtere problematikker og oplyse ældre om forskellige aspekter forbundet med alderdommen. Indhold: Ældreliv Hvidovre er en gratis kursusrække, som strækker sig over fire kursusgange i løbet af fire uger under temaerne ”Økonomi, […]

, ,

Skiftesporet

Formål: Skiftesporet retter sig mod at øge livsglæde og –kvalitet for ældre ved at hjælpe den ældre i kontakt med aktiviteter og/eller sociale netværk. Indhold: Der tilbydes såvel gruppebaserede som individuelle indsatser, der foregår 1-4 gange ugentlig afhængigt af borgerens behov. Borgeren kan selv tilmelde sig tilbuddet, men kan også henvises af egen læge, kommune […]

, ,

Mod på livet – trods livsændring

Formål: Projektet retter sig mod at støtte ældre, som har mistet en samlever/ægtefælle eller hvis samlever/ægtefælde er flyttet på flyttehjem, i at leve det sunde, gode liv trods livsændringer gennem flere tiltag i kommunen. Indhold: Tiltag som foredrag, webinar, personlig samtale, oplæg for foreninger og deltagelse i begivenheder med ligesindede i kommunen giver de ældre […]

, ,

Mobilt Omsorgs- og Aktivitetstilbud (MOA)

Formål: Tilbuddet retter sig mod at øge livskvaliteten blandt ældre borgere ved at tilbyde individuelt tilpassede aktiviteter og omsorg. Indhold: MOA er et team, som forsøger at øge livskvaliteten ved at hjælpe ældre med at blive engageret i aktiviteter, der tilrettelægges ift. den enkelte borgers ønsker og interesser. Desuden tilbyder MOA omsorg tilpasset den enkelte. […]

, ,

Læg liv til årene

Formål: Formålet med ordningen er at forebygge og behandle ensomhed og meningsløshed blandt ældre, som lever isoleret af fysiske- psykiske- eller sociale årsager uden kontakt til familie og venner igennem en besøgsordning. Indhold: Besøgsordningen involverer 50 projektmedarbejdere ansat af kommunen for at give ældre en mere indholdsrig og aktiv hverdag, hvilket udspiller sig i tæt […]

, ,

Hastebesøg til sårbare 65+ årige

Formål: Formålet med hastebesøg er at øge tryghed og trivsel hos sårbare 65+ årige gennem gratis rådgivning og vejledning ud fra borgerens behov og aktuelle livssituation. Indhold: Hastebesøget dækker over en struktureret og helhedsorienteret samtale med en seniorrådgiver, der foregår i borgerens hjem og varer ca. en time. Seniorvejlederen er sundhedsfagligt uddannet og kan rådgive […]

, , , , , , ,

Gør noget godt – få det godt

Formål: ’Gør noget – få det godt’ er et ergoterapeutisk program udarbejdet i Danmark på baggrund af det amerikanske program ”Lifestyle Redesign”. Programmet retter sig mod at sundhedsfremme ved at gøre de ældre bevidste om betydningerne af deres dagligdagsaktiviter på deres liv og sundhed. Indhold: Forløbet er en kombination af gruppeintervention (8-10 deltagere) og individuelle […]