Praksis

Der findes allerede rigtig mange spændende projekter i de danske kommuner på ældreområdet, og mange af disse kan med fordel overføres til andre kommuner. Herunder har vi samlet viden om eksisterende indsatser i landets kommuner på ældreområdet.

Indsatserne på ældreområdet er inddelt i rammesættende indsatser, sociale indsatser, fysiske indsatser, kognitive indsatser, og psykologiske indsatser, som alle retter sig mod at forbedre den ældres mentale sundhed. Der er både inddraget interventioner på individ- og gruppeniveau.

Rammesættende indsatser: Rammesættende indsatser er indsatser, der har fokus på ældre ud fra et helhedsorienteret perspektiv. Indsatserne integrerer flere aspekter af den ældres liv i arbejdet mod at øge dennes mentale sundhed. Dette involver fysiske, mentale, psykosociale og kognitive dimensioner. De rammesættende indsatser retter sig derfor mod at ændre og løse adskillige problematikker i den ældres liv. Ofte involver rammesættende indsatser, hvordan man fra et samfundsmæssigt perspektiv kan strukturere eksempelvis hjemmeplejen eller hjælpe den enkelte med at strukturere sin dagligdag.

Sociale indsatser: En stor del af kommuner tilbyder sociale indsatser, som retter sig mod at øge den ældres mentale sundhed gennem social interaktion. Størstedelen af disse forebygger og behandler ensomhed ved at fokusere på de ældres sociale relationer. Vi ved, at mange ældre i takt med at deres familie og netværk svinder ind oplever sig socialt isolerede og ensomme. Derfor er sociale indsatser af stor betydning for den ældres livskvalitet.

Fysiske indsatser: I størstedelen af de danske kommuner er det muligt for ældre at gå til seniortræning af forskellige karakter. Fælles for de fysiske indsatserer et fokus på de gavnlige virkninger motion og aktivitet medfører i forhold til de ældres fysik, motorik, balance samtidig med, at den mentale sundhed styrkes. Desuden indeholder de fleste fysiske indsatser en social dimension, hvorved indsatserne medvirker til at styrke ældres sociale netværk og fællesskab.

Kognitive indsatser: Kognitiveindsatser retter sig mod at styrke ældres kognitive evner gennem forskellige øvelser, hvilket på sigt skal bidrage til at øge deltagernes energi og overskud i hverdagen. Kun et begrænset antal kommuner anvender på nuværende tidspunkt kognitive indsatser.

Psykologiske indsatser: De psykologiske indsatser har fokus på at fremme trivsel og mental sundhed gennem samtaler med fagpersoner eller ved at udruste de ældre med hjælpemidler som mindfuldness og stress- og sorghåndtering redskaber. Dette involverer gruppe- og individorienterede samtaler.

Indsatser

, ,

Grøn Puls

Formål: At hjælpe borgere med at opstarte og fastholde gode, sunde træningsmønstre og samtidigt styrke deltagernes sociale relationer. Indhold: GrønPuls er en motionsform, som retter sig mod at hjælpe borgere med at komme godt og sikkert i gang med at bevæge sig og efterfølgende vedligeholde deres træningsrytmer. Træningsessioner foregår udendørs og involverer en fælles opvarmning […]

, ,

De legende Mennesker

Formål: ”De legende mennesker” er et projekt, som retter sig mod at forbedre ældres fysik, balance og kordination gennem leg og motion. Desuden ønsker projektet at skabe et forum for interaktion på tværs af generationer gennem leg, da projektet også involverer børn. Indhold: Projektet tilbyder en alternativ tilgang til motion gennem brug af robotteknologiske fliser […]

, ,

Aktiv i Naturen

Formål: Formålet med projektet ”Aktiv i Naturen” er at forebygge ensomhed blandt enlige ældre gennem fysisk aktivitet. Indhold: Projektet retter sig mod at give en gruppe enlige ældre en fælles oplevelse, øge deres fysiske aktivitetsniveau, skabe fælles refleksion og understøtte dannelsen af nye sociale relationer blandt deltagerne. Gruppen mødes hver anden uge, hvor deltagerne sammen […]

,

Besøgsvenner

Formål: Formålet med ordningen er at forebygge og behandle ensomhed blandt ældre gennem opbyning af nye sociale relationer. Indhold: Ordningen omhandler en frivillig, som jævnligt besøger en ældre for at tale med, lytte på og lave forskellige aktiviteter med den ældre. Besøgsvennen og den ældre aftaler sammen, hvor ofte de ønsker at mødes samt indholdet […]

, ,

TÆTVED I NÆSTVED

Formål: Projektet har til formål at styrke ældres tilknytning til omverden og lokalmiljøet ved at hjælpe dem i gang med sociale aktiviteter i kommunen. Indhold: Projektet involverer en aktivitetskonsulent, som kan hjælpe den ældre i kontakt med aktiviteter i kommunen. Desuden yder konsulenten støtte og vejledning til opstart af nye aktiviteter, som en ældre eller […]

, ,

Torvevenner

Formål: Formålet med projektet er at give ældre mulighed for at danne nye relationer og venskaber i alle aldre, og herigennem øge deres tilknytningsforhold til lokalsamfundet. Indhold: Hver torsdag tilbyder en gruppe frivillige sammen med en netværksterapeut gratis kaffe og snak på Torvet i Grenå. Alle er velkomne. Målgruppe: Borgere i Grenå – fokus på […]

, ,

Sundere Sammen

Formål: ”Sundere sammen” stiler efter at skabe et forum, hvor ældre kan møde ligesindede og igennem sociale aktiviter skabe nye, givende relationer, som kan videreføres efter projektets afslutning. Indhold: Indsatsen dækker over fire temadage, hvor aktiviter under emnerne mad, kultur, natur og motion tilrettelægges. Aktiviteterne involverer bl.a. gåture, digtskrivning og madlavning og arrangeres og afvikles […]

, ,

Spisevenner og spisesammenkomster

Formål: Formålet med projektet er styrke livskvalitet og spisevaner blandt ældre gennem sociale interaktioner. Indhold: Projektet involverede temadage og foredrag omkring kost og ernæring for at give de småtspisende ældre borgere såvel som ansatte i kommunen en indsigt i vigtigheden af sund kost. Desuden arrangerede kommunen i samarbejde med Ældre Sagen en ”spiseven”, som besøgte […]

, , , , , , , , , , , , ,

Senior Net

Formål: Indsatsen retter sig mod at bekæmpe ensomhed blandt ældre ved at hjælpe ensomme og isolerede ældre med at etablere et netværk med ligesindede og blive en integreret del af deres lokalsamfund. Desuden retter projektet sig mod at opbygge større personlige ressourcer til at håndtere dagligdagens problemer og øge de ældres lyst til at deltage […]

, ,

Kreativt Otium

Formål: At forbedre ældres livskvalitet gennem sociale og kulturelle aktiviteter, som bidrager til at udvide de ældres sociale netværk. Indhold: Kreativt Otium er et samarbejde mellem Odsherred Teater og Odsherred Kommune om at skabe kulturelle projekter med og for ældre. Teatret har skabt en række kulturelle projekter, der primært involverer ældre på plejehjem og i […]