Praksis

Der findes allerede rigtig mange spændende projekter i de danske kommuner på ældreområdet, og mange af disse kan med fordel overføres til andre kommuner. Herunder har vi samlet viden om eksisterende indsatser i landets kommuner på ældreområdet.

Indsatserne på ældreområdet er inddelt i rammesættende indsatser, sociale indsatser, fysiske indsatser, kognitive indsatser, og psykologiske indsatser, som alle retter sig mod at forbedre den ældres mentale sundhed. Der er både inddraget interventioner på individ- og gruppeniveau.

Rammesættende indsatser: Rammesættende indsatser er indsatser, der har fokus på ældre ud fra et helhedsorienteret perspektiv. Indsatserne integrerer flere aspekter af den ældres liv i arbejdet mod at øge dennes mentale sundhed. Dette involver fysiske, mentale, psykosociale og kognitive dimensioner. De rammesættende indsatser retter sig derfor mod at ændre og løse adskillige problematikker i den ældres liv. Ofte involver rammesættende indsatser, hvordan man fra et samfundsmæssigt perspektiv kan strukturere eksempelvis hjemmeplejen eller hjælpe den enkelte med at strukturere sin dagligdag.

Sociale indsatser: En stor del af kommuner tilbyder sociale indsatser, som retter sig mod at øge den ældres mentale sundhed gennem social interaktion. Størstedelen af disse forebygger og behandler ensomhed ved at fokusere på de ældres sociale relationer. Vi ved, at mange ældre i takt med at deres familie og netværk svinder ind oplever sig socialt isolerede og ensomme. Derfor er sociale indsatser af stor betydning for den ældres livskvalitet.

Fysiske indsatser: I størstedelen af de danske kommuner er det muligt for ældre at gå til seniortræning af forskellige karakter. Fælles for de fysiske indsatserer et fokus på de gavnlige virkninger motion og aktivitet medfører i forhold til de ældres fysik, motorik, balance samtidig med, at den mentale sundhed styrkes. Desuden indeholder de fleste fysiske indsatser en social dimension, hvorved indsatserne medvirker til at styrke ældres sociale netværk og fællesskab.

Kognitive indsatser: Kognitiveindsatser retter sig mod at styrke ældres kognitive evner gennem forskellige øvelser, hvilket på sigt skal bidrage til at øge deltagernes energi og overskud i hverdagen. Kun et begrænset antal kommuner anvender på nuværende tidspunkt kognitive indsatser.

Psykologiske indsatser: De psykologiske indsatser har fokus på at fremme trivsel og mental sundhed gennem samtaler med fagpersoner eller ved at udruste de ældre med hjælpemidler som mindfuldness og stress- og sorghåndtering redskaber. Dette involverer gruppe- og individorienterede samtaler.

Indsatser

,

Trivselssamtaler

Formål: Samtalerne retter sig mod at forebygge problematikker i plejehjemsbeboeres hverdag og herigennem fremme trivsel og livskvalitet. Indhold: Trivselssamtalerne, som foregår én gang årligt på plejehjemmet, tilbyder borgeren en mulighed for at interagere med en medarbejder på plejehjemet under fortrolige forhold, som skal give borgeren mulighed for at vende problematikker i dagligdagen, der til tider […]

, ,

Tjek på Trivslen

Formål: Programmet retter sig mod at styrke den enkeltes mentale sundhed og trivsel og herigennem skabe overskud i borgerens hverdag. Indhold: ”Tjek på Trivslen” er et gruppeforløb, hvor der arbejdes med mindfulness, stress, egenomsorg og konflikthåndtering. Forløbet består af en indledende samtale, otte undervisningsgange og en afsluttende samtale. Tilbuddet er gratis og kræver ikke henvisning. […]

, ,

Sorgtilbud til ældre

Formål: Tilbuddet retter sig mod at støtte ældre, som har mistet en samlever, i en sund sorgprocess. Indhold: Sorgtilbuddet tilbydes i borgerens eget hjem og involverer tilbud om fem besøg i op til fem måneder efter samleverens dæd. Yderligere får borgeren igennem tilbuddet mulighed for at efterspørge mere hjælp og støtte i dagligdagen fra kommunen, […]

, ,

Sorgcafé for ældre

Formål: Formålet med sorgcaféen er at lindren sorgen hos efterladte ældre, understøtte sorgsprocessen og facilitere et rum for erfaringsudveksling og støtte fra ligesindede. Tidsramme og format: Sorgcafé for ældre er gratis tilbud til ældre, som har mistet en af sine nærmeste. Caféen er åben hver fredag fra 13-15 i lige uger og ledes af frivillige […]

, ,

Samtaler med Psykolog – Center for Livskvalitet

Formål: At højne ældres livskvalitet gennem psykologisk vejledning. Processen retter sig mod at reducere depressive symptomer, øge mestring af livsfortrydelser, øge robusthed, reducere ensomhed og give den ældre redskaber til at håndtere de tanker og problematikker, som er forbundet med livets afslutning. Indhold: Det nyoprettede Center for Livskvalitet tilbyder ældre eksistentielle samtaler med en psykolog. […]

, , , , , , , , ,

Fortæl for Livet

Formål: At forebygge og behandle ensomhed og social isolation gennem gruppesamtaler og udvidelse af borgerens netværk. Desuden ønskes borgerens identitetsopfattelse styrket. Indhold: ”Fortæl for Livet” er et forløb etableret af psykolger, hvor ældre mødes i samtalegrupper og fortæller og lytter til betydningsfulde historier fra hinandens liv. Samtalegrupperne består af 4-6 ældre deltagere og en gruppeleder, […]

, ,

Netværksterapeuter

Formål: At højne ældres livskvalitet og herigennem forbedre deres sundhed ved at bekæmpe og forebygge ensomhed. Indhold: Projektet retter sig mod at forbedre livskvalitet gennem etablering af relationer og netværk for de borgere, der føler sig ensomme eller er i risiko for at blive det. Netværksterapeuten besøger den enkelte borger i hjemmet, hvor denne hjælper […]

, ,

Ensomhedsbesøg

Formål: Besøgene retter sig mod at forebygge og behandle ensomhed blandt ældre gennem samtaler og ved at udstyre den ældre med redskaber til sorghåndtering. Indhold: Et ensomhedsbesøg er et forløb bestående af individuelle samtaler, som tilpasses den enkelte borger. Borgeren henvises af egen læge/vagtlæge eller kan selv henvende sig. Målgruppe: Hjemmeboende ældre over 65 år, […]

, ,

Træn din Hjerne

Formål: Vejledningen retter sig mod at inspirere ældre til at vedligeholde deres kognitive egenskaber for at forebygge kognitive funktionsnedsættelser som demens. Indhold: ”Træn din hjerne” er en online vejledning til, hvordan ældre kan vedligeholde deres kognitive funktioner. Vejledningen tager udgangspunkt i, at man som ældre skal yde en større indsats for at vedligeholde sin kognitiv […]

, ,

Styrk din Hjerne

Formål: At nedsætte stress og fremme koncentration og nærvær gennem undervisning i forskellige teknikker, som styrker de kognitive funktioner. Indhold: ”Styrk hjernen” er en kursusrække, hvor ældre gennem fire kursusgange introduceres til kognitiv træning, og hvorledes forskellige teknikker kan anvendes til at styrke den ældres kognitive funktioner. Kurset består af fire temaer: 1) Styrk hjernen […]